ایران پیچ گام

پیچ و مهره.قالب ابزار.ماشین آلات

سایز سایز سایز
مهره خروسکی 1مهره خروسکی din315 m46مهره خروسکی din315 m4
مهره خروسکی 2مهره خروسکی din315 m47مهره خروسکی din315 m5
مهره خروسکی 3مهره خروسکی din315 m48مهره خروسکی din315 m6
مهره خروسکی 4مهره خروسکی din315 m49مهره خروسکی din315 m7
مهره خروسکی 5مهره خروسکی din315 m50مهره خروسکی din315 m8
مهره خروسکی 6مهره خروسکی din315 m51مهره خروسکی din315 m9
مهره خروسکی 7مهره خروسکی din315 m52مهره خروسکی din315 m10
مهره خروسکی 8مهره خروسکی din315 m53مهره خروسکی din315 m11
مهره خروسکی 9مهره خروسکی din315 m54مهره خروسکی din315 m12
مهره خروسکی 10مهره خروسکی din315 m55مهره خروسکی din315 m13
مهره خروسکی 11مهره خروسکی din315 m56مهره خروسکی din315 m14
مهره خروسکی 12مهره خروسکی din315 m57مهره خروسکی din315 m15
مهره خروسکی 13مهره خروسکی din315 m58مهره خروسکی din315 m16
مهره خروسکی 14مهره خروسکی din315 m59مهره خروسکی din315 m17
مهره خروسکی 15مهره خروسکی din315 m60مهره خروسکی din315 m18
مهره خروسکی 16مهره خروسکی din315 m61مهره خروسکی din315 m19
مهره خروسکی 17مهره خروسکی din315 m62مهره خروسکی din315 m20
مهره خروسکی 18مهره خروسکی din315 m63مهره خروسکی din315 m21
مهره خروسکی 19مهره خروسکی din315 m64مهره خروسکی din315 m22
مهره خروسکی 20مهره خروسکی din315 m65مهره خروسکی din315 m23
مهره خروسکی 21مهره خروسکی din315 m66مهره خروسکی din315 m24
مهره خروسکی 22مهره خروسکی din315 m67مهره خروسکی din315 m25
مهره خروسکی 23مهره خروسکی din315 m68مهره خروسکی din315 m26
مهره خروسکی 24مهره خروسکی din315 m69مهره خروسکی din315 m27
مهره خروسکی 25مهره خروسکی din315 m70مهره خروسکی din315 m28
مهره خروسکی 26مهره خروسکی دین 315 سایز 58مهره خروسکی din315 m29
مهره خروسکی 27مهره خروسکی دین 315 سایز 59مهره خروسکی din315 m30
مهره خروسکی 28مهره خروسکی دین 315 سایز 60مهره خروسکی din315 m31
مهره خروسکی 29مهره خروسکی دین 315 سایز 61مهره خروسکی din315 m32
مهره خروسکی 30مهره خروسکی دین 315 سایز 62مهره خروسکی din315 m33
مهره خروسکی 31مهره خروسکی دین 315 سایز 63مهره خروسکی din315 m34
مهره خروسکی 32مهره خروسکی دین 315 سایز 64مهره خروسکی din315 m35
مهره خروسکی 33مهره خروسکی دین 315 سایز 65مهره خروسکی din315 m36
مهره خروسکی 34مهره خروسکی دین 315 سایز 66مهره خروسکی din315 m37
مهره خروسکی 35مهره خروسکی دین 315 سایز 67مهره خروسکی din315 m38
مهره خروسکی 36مهره خروسکی دین 315 سایز 68مهره خروسکی din315 m39
مهره خروسکی 37مهره خروسکی دین 315 سایز 69مهره خروسکی din315 m40
مهره خروسکی 38مهره خروسکی دین 315 سایز 70مهره خروسکی din315 m41
مهره خروسکی 39مهره خروسکی دین 315 سایز 71مهره خروسکی din315 m42
مهره خروسکی 40مهره خروسکی دین 315 سایز 72مهره خروسکی din315 m43
مهره خروسکی 41مهره خروسکی دین 315 سایز 73مهره خروسکی din315 m44
مهره خروسکی 42مهره خروسکی دین 315 سایز 74مهره خروسکی din315 m45
مهره خروسکی 43مهره خروسکی دین 315 سایز 75
مهره خروسکی 44مهره خروسکی دین 315 سایز 76
مهره خروسکی 45مهره خروسکی دین 315 سایز 77
مهره خروسکی 46مهره خروسکی دین 315 سایز 78
مهره خروسکی 47مهره خروسکی دین 315 سایز 79مهره خروسکی دین 315 سایز 1
مهره خروسکی 48مهره خروسکی دین 315 سایز 80مهره خروسکی دین 315 سایز 2
مهره خروسکی 49مهره خروسکی دین 315 سایز 81مهره خروسکی دین 315 سایز 3
مهره خروسکی 50مهره خروسکی دین 315 سایز 82مهره خروسکی دین 315 سایز 4
مهره خروسکی 51مهره خروسکی دین 315 سایز 83مهره خروسکی دین 315 سایز 5
مهره خروسکی 52مهره خروسکی دین 315 سایز 84مهره خروسکی دین 315 سایز 6
مهره خروسکی 53مهره خروسکی دین 315 سایز 85مهره خروسکی دین 315 سایز 7
مهره خروسکی 54مهره خروسکی دین 315 سایز 86مهره خروسکی دین 315 سایز 8
مهره خروسکی 55مهره خروسکی دین 315 سایز 87مهره خروسکی دین 315 سایز 9
مهره خروسکی 56مهره خروسکی دین 315 سایز 88مهره خروسکی دین 315 سایز 10
مهره خروسکی 57مهره خروسکی دین 315 سایز 89مهره خروسکی دین 315 سایز 11
مهره خروسکی 58مهره خروسکی دین 315 سایز 12
مهره خروسکی 59مهره خروسکی دین 315 سایز 13
مهره خروسکی 60مهره خروسکی دین 315 سایز 14
مهره خروسکی 61مهره خروسکی دین 315 سایز 15
مهره خروسکی 62مهره خروسکی دین 315 سایز 16
مهره خروسکی 63مهره خروسکی دین 315 سایز 17
مهره خروسکی 64مهره خروسکی دین 315 سایز 18
مهره خروسکی 65مهره خروسکی دین 315 سایز 19
مهره خروسکی 66مهره خروسکی دین 315 سایز 20
مهره خروسکی 67مهره خروسکی دین 315 سایز 21
مهره خروسکی 68مهره خروسکی دین 315 سایز 22
مهره خروسکی 69مهره خروسکی دین 315 سایز 23
مهره خروسکی 70مهره خروسکی دین 315 سایز 24
مهره خروسکی 71مهره خروسکی دین 315 سایز 25
مهره خروسکی 72مهره خروسکی دین 315 سایز 26
مهره خروسکی 73مهره خروسکی دین 315 سایز 27
مهره خروسکی 74مهره خروسکی دین 315 سایز 28
مهره خروسکی 75مهره خروسکی دین 315 سایز 29
مهره خروسکی 76مهره خروسکی دین 315 سایز 30
مهره خروسکی 77مهره خروسکی دین 315 سایز 31
مهره خروسکی 78مهره خروسکی دین 315 سایز 32
مهره خروسکی 79مهره خروسکی دین 315 سایز 33
مهره خروسکی 80مهره خروسکی دین 315 سایز 34
مهره خروسکی 81مهره خروسکی دین 315 سایز 35
مهره خروسکی 82مهره خروسکی دین 315 سایز 36
مهره خروسکی 83مهره خروسکی دین 315 سایز 37
مهره خروسکی 84مهره خروسکی دین 315 سایز 38
مهره خروسکی 85مهره خروسکی دین 315 سایز 39
مهره خروسکی 86مهره خروسکی دین 315 سایز 40
مهره خروسکی 87مهره خروسکی دین 315 سایز 41
مهره خروسکی 88مهره خروسکی دین 315 سایز 42
مهره خروسکی 89مهره خروسکی دین 315 سایز 43
مهره خروسکی 90مهره خروسکی دین 315 سایز 44
مهره خروسکی 91مهره خروسکی دین 315 سایز 45
مهره خروسکی 92مهره خروسکی دین 315 سایز 46
مهره خروسکی 93مهره خروسکی دین 315 سایز 47
مهره خروسکی 94مهره خروسکی دین 315 سایز 48
مهره خروسکی 95مهره خروسکی دین 315 سایز 49
مهره خروسکی 96مهره خروسکی دین 315 سایز 50
مهره خروسکی 97مهره خروسکی دین 315 سایز 51
مهره خروسکی دین 315 سایز 52
مهره خروسکی دین 315 سایز 53

مهره ها  

مهره ها برای بستن و مهار کردن اتصالهای پیچی بکار می روند .

جنس مهره باید متناسب با جنس پیچ انتخاب شود. نوع دنده مهره و پیچ نباید یکسان باشد و برای پیچ هایی که به مهره نیاز دارند همراه با خود مهره عرضه می شوند.

مهره ها اکثراً به فرم شش گوش ساخته می شوند و فرم چهار گوش آن نیز در مهره های کوچک و ساده متداول می باشد . علاوه بر دو فرم شش گوش در صورت لزوم ممکنست مهره ها دو پهن و یا هشت گوش نیز ساخته شوند .

مهره ها بسته به کاربردشان، در انواع مختلفی تولید شده اند که عبارتند از:

مهره با DIN 934–اين مهره پر مصرفترين مهره در تمام صنايع ميباشد . شش گوش بوده و در انواع كلاسها معرفي شده است .

مهره با DIN 315  - اين مهره به نام مهره خروسكي به دليل شكل ظاهري خود معرفي شده است .

‌مهره باريك  با DIN 439  -اين مهره شش گوش بوده ولي قطر آن نسبت به مهره هاي معمولي كمتر ميباشد كه به آن مهره باريك ميگويند .

مهره با DIN 555–اين مهره شش گوش بوده  و با كلاس 5.4  معرفي شده است .

‌مهره با DIN 557–اين نوع مهره چهار گوش ميباشد .

مهره با DIN 582–اين مهره به نام مهره چشمي يا مهره قلابي معروف ميباشد .

مهره با DIN 798–اين مهره چهار گوش و با ارتفاع زياد ميباشد

مهره با DIN 917–اين نوع مهره يك طرف آن سر بسته ميباشد .

مهره با DIN 928 , 929–اين مهره با نام مهره جوش معروف است . اين مهره در دو شكل چهار گوش و ششگوش معرفي شده  و به دليل 3 زائده كه بر روي يك طرف مهره موجود ميباشد براي جوش دادن  اين مهره بر روي قطعات خاص استفاده ميشود .

‌مهره با DIN 935-اين مهره به نام مهره تاجدار يا چاكدار معروف ميباشد . به دليل شكل ظاهري در 2 تيپ A, B   معرفي ميگردد .يك طرف اين مهره شيارهايي دارد كه بعد از بسته شده مهره ميتوان از بين شيار ها يك نوع پين به نام اشپيل را عبور داد .

مهره با DIN 936–اين مهره يك نوع مهره با ارتفاع كم يا همان باريك ميباشد .

مهره با DIN 937–اين مهره همان مهره تاجدار يا چاكدار با DIN 935 ميباشد  ولي ارتفاع اين مهره كوتاه ميباشد .كه اصطلاحاً آن رامهره چاكدار باريك ميگويند .

مهره با DIN 980  -اين مهره از نوع قفلي ميباشد . اين مهره به دليل شكل ظاهري  و عملي كه بر روي اين مهره به هنگام توليد انجام ميشود هنگام بسته شدن بايد با آچار محكم شود كه بعد از بسته شده به سختي باز ميشود .

مهره با DIN 982–اين مهره نيز يك نوع مهره قفلي ميباشد كه در يك طرف آن يك نوع تفلون قرار داده شده كه هنگام بسته شدن به سختي بسته  و بعد از بسته شدن به سختي باز ميگردد .

مهره با DIN 986–اين مهره يك طرف آن بسته بوده و شبيه به يك گنبد ميباشد .

مدیریت :  علی اصغر عابدی

مدیر فروش : 09127284372

شماره تماس : 02166619078

شماره تماس : 02166628447

ایمیل : info @ ipggroup.ir

نشانی کارخانه : تهران بازار آهن غرب مجتمع تجاری 17 شهریور بلوک A قسمت ب طبقه همکف پلاک 6

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction