ایران پیچ گام

پیچ و مهره.قالب ابزار.ماشین آلات

سایز سایز سایز
پیچ استوانه 8*6پیچ استوانه 8*7پیچ استوانه 8*7
پیچ استوانه 6*6پیچ استوانه 6*7پیچ استوانه 6*7
پیچ استوانه 10*6پیچ استوانه 10*7پیچ استوانه 10*7
پیچ استوانه 12*6پیچ استوانه 12*7پیچ استوانه 12*7
پیچ استوانه 15*6پیچ استوانه 15*7پیچ استوانه 15*7
پیچ استوانه 20*6پیچ استوانه 20*7پیچ استوانه 20*7
پیچ استوانه 25*6پیچ استوانه 25*7پیچ استوانه 25*7
پیچ استوانه 30*6پیچ استوانه 30*7پیچ استوانه 30*7
پیچ استوانه 35*6پیچ استوانه 35*7پیچ استوانه 35*7
پیچ استوانه 40*6پیچ استوانه 40*7پیچ استوانه 40*7
پیچ استوانه 45*6پیچ استوانه 45*7پیچ استوانه 45*7
پیچ استوانه 50*/6پیچ استوانه 50*/7پیچ استوانه 50*/7
پیچ استوانه 50*6پیچ استوانه 50*7پیچ استوانه 50*7
پیچ استوانه 55*6پیچ استوانه 55*7پیچ استوانه 55*7
پیچ استوانه 60*6پیچ استوانه 60*7پیچ استوانه 60*7
پیچ استوانه 65*6پیچ استوانه 65*7پیچ استوانه 65*7
پیچ استوانه 70*6پیچ استوانه 70*7پیچ استوانه 70*7
پیچ استوانه 80*6 پیچ استوانه 80*7 پیچ استوانه 80*7
پیچ استوانه 6*2پیچ استوانه 6*3
پیچ استوانه 8*2پیچ استوانه 8*3
پیچ استوانه 10*2پیچ استوانه 10*3
پیچ استوانه 12*2پیچ استوانه 12*3
پیچ استوانه 15*2پیچ استوانه 15*3
پیچ استوانه 20*2پیچ استوانه 20*3
پیچ استوانه 25*2پیچ استوانه 25*3
پیچ استوانه 30*2پیچ استوانه 30*3
پیچ استوانه 35*2پیچ استوانه 35*3
پیچ استوانه 40*2پیچ استوانه 40*3
پیچ استوانه 45*2پیچ استوانه 45*3
پیچ استوانه 50*2پیچ استوانه 50*3
پیچ استوانه 60*2پیچ استوانه 60*3
پیچ استوانه 70*2پیچ استوانه 70*3
پیچ استوانه 80*2پیچ استوانه 80*3
پیچ استوانه 90*2پیچ استوانه 90*3
پیچ استوانه 100*2پیچ استوانه 100*3
پیچ استوانه سرگرد 6*5پیچ استوانه سرگرد 6*2پیچ استوانه سرگرد 6*3
پیچ استوانه سرگرد 8*5پیچ استوانه سرگرد 8*2پیچ استوانه سرگرد 8*3
پیچ استوانه سرگرد 10*5پیچ استوانه سرگرد 10*2پیچ استوانه سرگرد 10*3
پیچ استوانه سرگرد 12*5پیچ استوانه سرگرد 12*2پیچ استوانه سرگرد 12*3
پیچ استوانه سرگرد 15*5پیچ استوانه سرگرد 15*2پیچ استوانه سرگرد 15*3
پیچ استوانه سرگرد 20*5پیچ استوانه سرگرد 20*2پیچ استوانه سرگرد 20*3
پیچ استوانه سرگرد 25*5پیچ استوانه سرگرد 25*2پیچ استوانه سرگرد 25*3
پیچ استوانه سرگرد 30*5پیچ استوانه سرگرد 30*2پیچ استوانه سرگرد 30*3
پیچ استوانه سرگرد 35*5پیچ استوانه سرگرد 35*2پیچ استوانه سرگرد 35*3
پیچ استوانه سرگرد 30*6پیچ استوانه سرگرد 30*3پیچ استوانه سرگرد 30*4
پیچ استوانه سرگرد 38*5پیچ استوانه سرگرد 38*2پیچ استوانه سرگرد 38*3
پیچ استوانه سرگرد 40*5پیچ استوانه سرگرد 40*2پیچ استوانه سرگرد 40*3
پیچ استوانه سرگرد 35*5پیچ استوانه سرگرد 35*2پیچ استوانه سرگرد 35*3
پیچ استوانه سرگرد 40*5پیچ استوانه سرگرد 40*2پیچ استوانه سرگرد 40*3
پیچ استوانه سرگرد 45*5پیچ استوانه سرگرد 45*2پیچ استوانه سرگرد 45*3
پیچ استوانه سرگرد 50*5پیچ استوانه سرگرد 50*2پیچ استوانه سرگرد 50*3
پیچ استوانه سرگرد 55*5پیچ استوانه سرگرد 55*2پیچ استوانه سرگرد 55*3
پیچ استوانه سرگرد 60*5 پیچ استوانه سرگرد 60*2 پیچ استوانه سرگرد 60*3
پیچ استوانه سرگرد 70*5پیچ استوانه سرگرد 70*2پیچ استوانه سرگرد 70*3
پیچ استوانه سرگرد 80*5پیچ استوانه سرگرد 80*2پیچ استوانه سرگرد 80*3
پیچ استوانه سرگرد 90*5پیچ استوانه سرگرد 90*2پیچ استوانه سرگرد 90*3
پیچ استوانه سرگرد 100*5پیچ استوانه سرگرد 100*2پیچ استوانه سرگرد 100*3
پیچ استوانه خشکهپیچ سرگرد چهارسو
پیچ استوانه خشکه 1
پیچ استوانه دین 8001
پیچ تستوانهdin8001
پیچ استوانه din8001
بورس انواع استوانه
پیچ استوانه 25*8پیچ استوانه 25*9پیچ استوانه 25*10
پیچ استوانه 8*8پیچ استوانه 8*9پیچ استوانه 8*10
پیچ استوانه 6*8پیچ استوانه 6*9پیچ استوانه 6*10
پیچ استوانه 10*8پیچ استوانه 10*9پیچ استوانه 10*10
پیچ استوانه 12*8پیچ استوانه 12*9پیچ استوانه 12*10
پیچ استوانه 15*8پیچ استوانه 15*9پیچ استوانه 15*10
پیچ استوانه 20*8پیچ استوانه 20*9پیچ استوانه 20*10
پیچ استوانه 25*8پیچ استوانه 25*9پیچ استوانه 25*10
پیچ استوانه 30*8پیچ استوانه 30*9پیچ استوانه 30*10
پیچ استوانه 35*8پیچ استوانه 35*9پیچ استوانه 35*10
پیچ استوانه 40*8پیچ استوانه 40*9پیچ استوانه 40*10
پیچ استوانه 45*8پیچ استوانه 45*9پیچ استوانه 45*10
پیچ استوانه 50*/8پیچ استوانه 50*/9پیچ استوانه 50*/10
پیچ استوانه 50*8پیچ استوانه 50*9پیچ استوانه 50*10
پیچ استوانه 55*8پیچ استوانه 55*9پیچ استوانه 55*10
پیچ استوانه 60*8پیچ استوانه 60*9پیچ استوانه 60*10
پیچ استوانه 65*8پیچ استوانه 65*9پیچ استوانه 65*10
پیچ استوانه 70*8پیچ استوانه 70*9پیچ استوانه 70*10
پیچ استوانه 80*8 پیچ استوانه 80*9 پیچ استوانه 80*10
پیچ استوانه 6*4پیچ استوانه 6*5پیچ استوانه 6*6
پیچ استوانه 8*4پیچ استوانه 8*5پیچ استوانه 8*6
پیچ استوانه 10*4پیچ استوانه 10*5پیچ استوانه 10*6
پیچ استوانه 12*4پیچ استوانه 12*5پیچ استوانه 12*6
پیچ استوانه 15*4پیچ استوانه 15*5پیچ استوانه 15*6
پیچ استوانه 20*4پیچ استوانه 20*5پیچ استوانه 20*6
پیچ استوانه 25*4پیچ استوانه 25*5پیچ استوانه 25*6
پیچ استوانه 30*4پیچ استوانه 30*5پیچ استوانه 30*6
پیچ استوانه 35*4پیچ استوانه 35*5پیچ استوانه 35*6
پیچ استوانه 40*4پیچ استوانه 40*5پیچ استوانه 40*6
پیچ استوانه 45*4پیچ استوانه 45*5پیچ استوانه 45*6
پیچ استوانه 50*4پیچ استوانه 50*5پیچ استوانه 50*6
پیچ استوانه 60*4پیچ استوانه 60*5پیچ استوانه 60*6
پیچ استوانه 70*4پیچ استوانه 70*5پیچ استوانه 70*6
پیچ استوانه 80*4پیچ استوانه 80*5پیچ استوانه 80*6
پیچ استوانه 90*4پیچ استوانه 90*5پیچ استوانه 90*6
پیچ استوانه 100*4پیچ استوانه 100*5پیچ استوانه 100*6
پیچ استوانه سرگرد 6*4پیچ استوانه سرگرد 6*6پیچ استوانه سرگرد 6*5
پیچ استوانه سرگرد 8*4پیچ استوانه سرگرد 8*6پیچ استوانه سرگرد 8*5
پیچ استوانه سرگرد 10*4پیچ استوانه سرگرد 10*6پیچ استوانه سرگرد 10*5
پیچ استوانه سرگرد 12*4پیچ استوانه سرگرد 12*6پیچ استوانه سرگرد 12*5
پیچ استوانه سرگرد 15*4پیچ استوانه سرگرد 15*6پیچ استوانه سرگرد 15*5
پیچ استوانه سرگرد 20*4پیچ استوانه سرگرد 20*6پیچ استوانه سرگرد 20*5
پیچ استوانه سرگرد 25*4پیچ استوانه سرگرد 25*6پیچ استوانه سرگرد 25*5
پیچ استوانه سرگرد 30*4پیچ استوانه سرگرد 30*6پیچ استوانه سرگرد 30*5
پیچ استوانه سرگرد 35*4پیچ استوانه سرگرد 35*6پیچ استوانه سرگرد 35*5
پیچ استوانه سرگرد 30*5پیچ استوانه سرگرد 30*7پیچ استوانه سرگرد 30*6
پیچ استوانه سرگرد 38*4پیچ استوانه سرگرد 38*6پیچ استوانه سرگرد 38*5
پیچ استوانه سرگرد 40*4پیچ استوانه سرگرد 40*6پیچ استوانه سرگرد 40*5
پیچ استوانه سرگرد 35*4پیچ استوانه سرگرد 35*6پیچ استوانه سرگرد 35*5
پیچ استوانه سرگرد 40*4پیچ استوانه سرگرد 40*6پیچ استوانه سرگرد 40*5
پیچ استوانه سرگرد 45*4پیچ استوانه سرگرد 45*6پیچ استوانه سرگرد 45*5
پیچ استوانه سرگرد 50*4پیچ استوانه سرگرد 50*6پیچ استوانه سرگرد 50*5
پیچ استوانه سرگرد 55*4پیچ استوانه سرگرد 55*6پیچ استوانه سرگرد 55*5
پیچ استوانه سرگرد 60*4 پیچ استوانه سرگرد 60*6 پیچ استوانه سرگرد 60*5
پیچ استوانه سرگرد 70*4پیچ استوانه سرگرد 70*6پیچ استوانه سرگرد 70*5
پیچ استوانه سرگرد 80*4پیچ استوانه سرگرد 80*6پیچ استوانه سرگرد 80*5
پیچ استوانه سرگرد 90*4پیچ استوانه سرگرد 90*6پیچ استوانه سرگرد 90*5
پیچ استوانه سرگرد 100*4پیچ استوانه سرگرد 100*6پیچ استوانه سرگرد 100*5
پیچ استوانه 25*11پیچ استوانه 25*12
پیچ استوانه 8*11پیچ استوانه 8*12
پیچ استوانه 6*11پیچ استوانه 6*12
پیچ استوانه 10*11پیچ استوانه 10*12
پیچ استوانه 12*11پیچ استوانه 12*12
پیچ استوانه 15*11پیچ استوانه 15*12
پیچ استوانه 20*11پیچ استوانه 20*12
پیچ استوانه 25*11پیچ استوانه 25*12
پیچ استوانه 30*11پیچ استوانه 30*12
پیچ استوانه 35*11پیچ استوانه 35*12
پیچ استوانه 40*11پیچ استوانه 40*12
پیچ استوانه 45*11پیچ استوانه 45*12
پیچ استوانه 50*/11پیچ استوانه 50*/12
پیچ استوانه 50*11پیچ استوانه 50*12
پیچ استوانه 55*11پیچ استوانه 55*12
پیچ استوانه 60*11پیچ استوانه 60*12
پیچ استوانه 65*11پیچ استوانه 65*12
پیچ استوانه 70*11پیچ استوانه 70*12
پیچ استوانه 80*11 پیچ استوانه 80*12
خرید پیچ استوانه 2
خرید پیچ استوانه 3
خرید پیچ استوانه 4
خرید پیچ استوانه 5
خرید پیچ استوانه 6
خرید پیچ استوانه 7
خرید پیچ استوانه 8
خرید پیچ استوانه 10
خرید پیچ استوانه 12
خرید پیچ استوانه 16
خرید پیچ استوانه 18
خرید پیچ استوانه 20
خرید پیچ استوانه02
فروش پیچ استوانه
پیچ استوانه سرگرد 6*6پیچ استوانه سرگرد 6*7پیچ استوانه سرگرد 6*8
پیچ استوانه سرگرد 8*6پیچ استوانه سرگرد 8*7پیچ استوانه سرگرد 8*8
پیچ استوانه سرگرد 10*6پیچ استوانه سرگرد 10*7پیچ استوانه سرگرد 10*8
پیچ استوانه سرگرد 12*6پیچ استوانه سرگرد 12*7پیچ استوانه سرگرد 12*8
پیچ استوانه سرگرد 15*6پیچ استوانه سرگرد 15*7پیچ استوانه سرگرد 15*8
پیچ استوانه سرگرد 20*6پیچ استوانه سرگرد 20*7پیچ استوانه سرگرد 20*8
پیچ استوانه سرگرد 25*6پیچ استوانه سرگرد 25*7پیچ استوانه سرگرد 25*8
پیچ استوانه سرگرد 30*6پیچ استوانه سرگرد 30*7پیچ استوانه سرگرد 30*8
پیچ استوانه سرگرد 35*6پیچ استوانه سرگرد 35*7پیچ استوانه سرگرد 35*8
پیچ استوانه سرگرد 30*7پیچ استوانه سرگرد 30*8پیچ استوانه سرگرد 30*9
پیچ استوانه سرگرد 38*6پیچ استوانه سرگرد 38*7پیچ استوانه سرگرد 38*8
پیچ استوانه سرگرد 40*6پیچ استوانه سرگرد 40*7پیچ استوانه سرگرد 40*8
پیچ استوانه سرگرد 35*6پیچ استوانه سرگرد 35*7پیچ استوانه سرگرد 35*8
پیچ استوانه سرگرد 40*6پیچ استوانه سرگرد 40*7پیچ استوانه سرگرد 40*8
پیچ استوانه سرگرد 45*6پیچ استوانه سرگرد 45*7پیچ استوانه سرگرد 45*8
پیچ استوانه سرگرد 50*6پیچ استوانه سرگرد 50*7پیچ استوانه سرگرد 50*8
پیچ استوانه سرگرد 55*6پیچ استوانه سرگرد 55*7پیچ استوانه سرگرد 55*8
پیچ استوانه سرگرد 60*6 پیچ استوانه سرگرد 60*7 پیچ استوانه سرگرد 60*8
پیچ استوانه سرگرد 70*6پیچ استوانه سرگرد 70*7پیچ استوانه سرگرد 70*8
پیچ استوانه سرگرد 80*6پیچ استوانه سرگرد 80*7پیچ استوانه سرگرد 80*8
پیچ استوانه سرگرد 90*6پیچ استوانه سرگرد 90*7پیچ استوانه سرگرد 90*8
پیچ استوانه سرگرد 100*6پیچ استوانه سرگرد 100*7پیچ استوانه سرگرد 100*8
پیچ استوانه سرگرد 6*9
پیچ استوانه سرگرد 8*9
پیچ استوانه سرگرد 10*9
پیچ استوانه سرگرد 12*9پیچ استوانه سرگرد 12*10پیچ استوانه سرگرد 12*11
پیچ استوانه سرگرد 15*9پیچ استوانه سرگرد 15*10پیچ استوانه سرگرد 15*11
پیچ استوانه سرگرد 20*9پیچ استوانه سرگرد 20*10پیچ استوانه سرگرد 20*11
پیچ استوانه سرگرد 25*9پیچ استوانه سرگرد 25*10پیچ استوانه سرگرد 25*11
پیچ استوانه سرگرد 30*9پیچ استوانه سرگرد 30*10پیچ استوانه سرگرد 30*11
پیچ استوانه سرگرد 35*9پیچ استوانه سرگرد 35*10پیچ استوانه سرگرد 35*11
پیچ استوانه سرگرد 30*10پیچ استوانه سرگرد 30*11پیچ استوانه سرگرد 30*12
پیچ استوانه سرگرد 38*9پیچ استوانه سرگرد 38*10پیچ استوانه سرگرد 38*11
پیچ استوانه سرگرد 40*9پیچ استوانه سرگرد 40*10پیچ استوانه سرگرد 40*11
پیچ استوانه سرگرد 35*9پیچ استوانه سرگرد 35*10پیچ استوانه سرگرد 35*11
پیچ استوانه سرگرد 40*9پیچ استوانه سرگرد 40*10پیچ استوانه سرگرد 40*11
پیچ استوانه سرگرد 45*9پیچ استوانه سرگرد 45*10پیچ استوانه سرگرد 45*11
پیچ استوانه سرگرد 50*9پیچ استوانه سرگرد 50*10پیچ استوانه سرگرد 50*11
پیچ استوانه سرگرد 55*9پیچ استوانه سرگرد 55*10پیچ استوانه سرگرد 55*11
پیچ استوانه سرگرد 60*9 پیچ استوانه سرگرد 60*10 پیچ استوانه سرگرد 60*11
پیچ استوانه سرگرد 70*9پیچ استوانه سرگرد 70*10پیچ استوانه سرگرد 70*11
پیچ استوانه سرگرد 80*9پیچ استوانه سرگرد 80*10پیچ استوانه سرگرد 80*11
پیچ استوانه سرگرد 90*9پیچ استوانه سرگرد 90*10پیچ استوانه سرگرد 90*11
پیچ استوانه سرگرد 100*9پیچ استوانه سرگرد 100*10پیچ استوانه سرگرد 100*11
پیچ استوانه سرگرد 12*12
پیچ استوانه سرگرد 15*12
پیچ استوانه سرگرد 20*12
پیچ استوانه سرگرد 25*12
پیچ استوانه سرگرد 30*12
پیچ استوانه سرگرد 35*12
پیچ استوانه سرگرد 30*13
پیچ استوانه سرگرد 38*12
پیچ استوانه سرگرد 40*12
پیچ استوانه سرگرد 35*12
پیچ استوانه سرگرد 40*12
پیچ استوانه سرگرد 45*12
پیچ استوانه سرگرد 50*12
پیچ استوانه سرگرد 55*12
پیچ استوانه سرگرد 60*12
پیچ استوانه سرگرد 70*12
پیچ استوانه سرگرد 80*12
پیچ استوانه سرگرد 90*12
پیچ استوانه سرگرد 100*12

مدیریت :  علی اصغر عابدی

مدیر فروش : 09127284372

شماره تماس : 02166619078

شماره تماس : 02166628447

ایمیل : info @ ipggroup.ir

نشانی کارخانه : تهران بازار آهن غرب مجتمع تجاری 17 شهریور بلوک A قسمت ب طبقه همکف پلاک 6

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction