ایران پیچ گام

پیچ و مهره.قالب ابزار.ماشین آلات

سایز سایز سایز
مهره چهارگوش 1مهره چهارگوش din557 m139مهره چهارگوش din557 m116
مهره چهارگوش 2مهره چهارگوش din557 m140مهره چهارگوش din557 m117
مهره چهارگوش 3مهره چهارگوش din557 m141مهره چهارگوش din557 m118
مهره چهارگوش 4مهره چهارگوش din557 m142مهره چهارگوش din557 m119
مهره چهارگوش 5مهره چهارگوش din557 m143مهره چهارگوش din557 m120
مهره چهارگوش 6مهره چهارگوش din557 m144مهره چهارگوش din557 m121
مهره چهارگوش 7مهره چهارگوش din557 m145مهره چهارگوش din557 m122
مهره چهارگوش 8مهره چهارگوش din557 m146مهره چهارگوش din557 m123
مهره چهارگوش 9مهره چهارگوش din557 m147مهره چهارگوش din557 m124
مهره چهارگوش 10مهره چهارگوش din557 m148مهره چهارگوش din557 m125
مهره چهارگوش 11مهره چهارگوش din557 m149مهره چهارگوش din557 m126
مهره چهارگوش 12مهره چهارگوش din557 m150مهره چهارگوش din557 m127
مهره چهارگوش 13مهره چهارگوش din557 m151مهره چهارگوش din557 m128
مهره چهارگوش 14مهره چهارگوش din557 m152مهره چهارگوش din557 m129
مهره چهارگوش 15مهره چهارگوش din557 m153مهره چهارگوش din557 m130
مهره چهارگوش 16مهره چهارگوش din557 m154مهره چهارگوش din557 m131
مهره چهارگوش 17مهره چهارگوش din557 m155مهره چهارگوش din557 m132
مهره چهارگوش 18مهره چهارگوش din557 m156مهره چهارگوش din557 m133
مهره چهارگوش 19مهره چهارگوش din557 m157مهره چهارگوش din557 m134
مهره چهارگوش 20مهره چهارگوش din557 m158مهره چهارگوش din557 m135
مهره چهارگوش 21مهره چهارگوش din557 m159مهره چهارگوش din557 m136
مهره چهارگوش 22مهره چهارگوش din557 m160مهره چهارگوش din557 m137
مهره چهارگوش 23مهره چهارگوش din557 m161مهره چهارگوش din557 m138
مهره چهارگوش 24مهره چهارگوش din557 m162مهره چهارگوش دین 557 سایز51
مهره چهارگوش 25مهره چهارگوش din557 m163مهره چهارگوش دین 557 سایز52
مهره چهارگوش 26مهره چهارگوش دین 557 سایز74مهره چهارگوش دین 557 سایز53
مهره چهارگوش 27مهره چهارگوش دین 557 سایز75مهره چهارگوش دین 557 سایز54
مهره چهارگوش 28مهره چهارگوش دین 557 سایز76مهره چهارگوش دین 557 سایز55
مهره چهارگوش 29مهره چهارگوش دین 557 سایز77مهره چهارگوش دین 557 سایز56
مهره چهارگوش 30مهره چهارگوش دین 557 سایز78مهره چهارگوش دین 557 سایز57
مهره چهارگوش 31مهره چهارگوش دین 557 سایز79مهره چهارگوش دین 557 سایز58
مهره چهارگوش 32مهره چهارگوش دین 557 سایز80مهره چهارگوش دین 557 سایز59
مهره چهارگوش 33مهره چهارگوش دین 557 سایز81مهره چهارگوش دین 557 سایز60
مهره چهارگوش 34مهره چهارگوش دین 557 سایز82مهره چهارگوش دین 557 سایز61
مهره چهارگوش 35مهره چهارگوش دین 557 سایز83مهره چهارگوش دین 557 سایز62
مهره چهارگوش 36مهره چهارگوش دین 557 سایز84مهره چهارگوش دین 557 سایز63
مهره چهارگوش 37مهره چهارگوش دین 557 سایز85مهره چهارگوش دین 557 سایز64
مهره چهارگوش 38مهره چهارگوش دین 557 سایز86مهره چهارگوش دین 557 سایز65
مهره چهارگوش 39مهره چهارگوش دین 557 سایز87مهره چهارگوش دین 557 سایز66
مهره چهارگوش 40مهره چهارگوش دین 557 سایز88مهره چهارگوش دین 557 سایز67
مهره چهارگوش 41مهره چهارگوش دین 557 سایز89مهره چهارگوش دین 557 سایز68
مهره چهارگوش 42مهره چهارگوش دین 557 سایز90مهره چهارگوش دین 557 سایز69
مهره چهارگوش 43مهره چهارگوش دین 557 سایز91مهره چهارگوش دین 557 سایز70
مهره چهارگوش 44مهره چهارگوش دین 557 سایز92مهره چهارگوش دین 557 سایز71
مهره چهارگوش 45مهره چهارگوش دین 557 سایز93مهره چهارگوش دین 557 سایز72
مهره چهارگوش 46مهره چهارگوش دین 557 سایز94مهره چهارگوش دین 557 سایز73
مهره چهارگوش 47مهره چهارگوش دین 557 سایز95مهره چهارگوش 77
مهره چهارگوش 48مهره چهارگوش دین 557 سایز96مهره چهارگوش 78
مهره چهارگوش 49مهره چهارگوش دین 557 سایز97مهره چهارگوش 79
مهره چهارگوش 50مهره چهارگوش 80
مهره چهارگوش 51مهره چهارگوش 81
مهره چهارگوش 52مهره چهارگوش 82
مهره چهارگوش 53مهره چهارگوش 83
مهره چهارگوش 54مهره چهارگوش 84
مهره چهارگوش 55مهره چهارگوش 85
مهره چهارگوش 56مهره چهارگوش 86
مهره چهارگوش 57مهره چهارگوش 87
مهره چهارگوش 58مهره چهارگوش 88
مهره چهارگوش 59مهره چهارگوش 89
مهره چهارگوش 60مهره چهارگوش 90
مهره چهارگوش 61مهره چهارگوش 91
مهره چهارگوش 62مهره چهارگوش 92
مهره چهارگوش 63
مهره چهارگوش din557 m90مهره چهارگوش din557 m48مهره چهارگوش din557 m24
مهره چهارگوش din557 m91مهره چهارگوش din557 m49مهره چهارگوش din557 m25
مهره چهارگوش din557 m92مهره چهارگوش din557 m50مهره چهارگوش din557 m26
مهره چهارگوش din557 m93مهره چهارگوش din557 m51مهره چهارگوش din557 m27
مهره چهارگوش din557 m94مهره چهارگوش din557 m52مهره چهارگوش din557 m28
مهره چهارگوش din557 m95مهره چهارگوش din557 m53مهره چهارگوش din557 m29
مهره چهارگوش din557 m96مهره چهارگوش din557 m54مهره چهارگوش din557 m30
مهره چهارگوش din557 m97مهره چهارگوش din557 m55مهره چهارگوش din557 m31
مهره چهارگوش din557 m98مهره چهارگوش din557 m56مهره چهارگوش din557 m32
مهره چهارگوش din557 m99مهره چهارگوش din557 m57مهره چهارگوش din557 m33
مهره چهارگوش din557 m100مهره چهارگوش din557 m58مهره چهارگوش din557 m34
مهره چهارگوش din557 m101مهره چهارگوش din557 m59مهره چهارگوش din557 m35
مهره چهارگوش din557 m102مهره چهارگوش din557 m60مهره چهارگوش din557 m36
مهره چهارگوش din557 m103مهره چهارگوش din557 m61مهره چهارگوش din557 m37
مهره چهارگوش din557 m104مهره چهارگوش din557 m62مهره چهارگوش din557 m38
مهره چهارگوش din557 m105مهره چهارگوش din557 m63مهره چهارگوش din557 m39
مهره چهارگوش din557 m106مهره چهارگوش din557 m64مهره چهارگوش din557 m40
مهره چهارگوش din557 m107مهره چهارگوش din557 m65مهره چهارگوش din557 m41
مهره چهارگوش din557 m108مهره چهارگوش din557 m66مهره چهارگوش din557 m42
مهره چهارگوش din557 m109مهره چهارگوش din557 m67مهره چهارگوش din557 m43
مهره چهارگوش din557 m110مهره چهارگوش din557 m68مهره چهارگوش din557 m44
مهره چهارگوش din557 m111مهره چهارگوش din557 m69مهره چهارگوش din557 m45
مهره چهارگوش din557 m112مهره چهارگوش din557 m70مهره چهارگوش din557 m46
مهره چهارگوش din557 m113مهره چهارگوش din557 m71مهره چهارگوش din557 m47
مهره چهارگوش din557 m114مهره چهارگوش din557 m72مهره چهارگوش دین 557 سایز1
مهره چهارگوش din557 m115مهره چهارگوش din557 m73مهره چهارگوش دین 557 سایز2
مهره چهارگوش دین 557 سایز25مهره چهارگوش din557 m74مهره چهارگوش دین 557 سایز3
مهره چهارگوش دین 557 سایز26مهره چهارگوش din557 m75مهره چهارگوش دین 557 سایز4
مهره چهارگوش دین 557 سایز27مهره چهارگوش din557 m76مهره چهارگوش دین 557 سایز5
مهره چهارگوش دین 557 سایز28مهره چهارگوش din557 m77مهره چهارگوش دین 557 سایز6
مهره چهارگوش دین 557 سایز29مهره چهارگوش din557 m78مهره چهارگوش دین 557 سایز7
مهره چهارگوش دین 557 سایز30مهره چهارگوش din557 m79مهره چهارگوش دین 557 سایز8
مهره چهارگوش دین 557 سایز31مهره چهارگوش din557 m80مهره چهارگوش دین 557 سایز9
مهره چهارگوش دین 557 سایز32مهره چهارگوش din557 m81مهره چهارگوش دین 557 سایز10
مهره چهارگوش دین 557 سایز33مهره چهارگوش din557 m82مهره چهارگوش دین 557 سایز11
مهره چهارگوش دین 557 سایز34مهره چهارگوش din557 m83مهره چهارگوش دین 557 سایز12

مهره ها  

مهره ها برای بستن و مهار کردن اتصالهای پیچی بکار می روند .

جنس مهره باید متناسب با جنس پیچ انتخاب شود. نوع دنده مهره و پیچ نباید یکسان باشد و برای پیچ هایی که به مهره نیاز دارند همراه با خود مهره عرضه می شوند.

مهره ها اکثراً به فرم شش گوش ساخته می شوند و فرم چهار گوش آن نیز در مهره های کوچک و ساده متداول می باشد . علاوه بر دو فرم شش گوش در صورت لزوم ممکنست مهره ها دو پهن و یا هشت گوش نیز ساخته شوند .

مهره ها بسته به کاربردشان، در انواع مختلفی تولید شده اند که عبارتند از:

مهره با DIN 934–اين مهره پر مصرفترين مهره در تمام صنايع ميباشد . شش گوش بوده و در انواع كلاسها معرفي شده است .

مهره با DIN 315  - اين مهره به نام مهره خروسكي به دليل شكل ظاهري خود معرفي شده است .

‌مهره باريك  با DIN 439  -اين مهره شش گوش بوده ولي قطر آن نسبت به مهره هاي معمولي كمتر ميباشد كه به آن مهره باريك ميگويند .

مهره با DIN 555–اين مهره شش گوش بوده  و با كلاس 5.4  معرفي شده است .

‌مهره با DIN 557–اين نوع مهره چهار گوش ميباشد .

مهره با DIN 582–اين مهره به نام مهره چشمي يا مهره قلابي معروف ميباشد .

مهره با DIN 798–اين مهره چهار گوش و با ارتفاع زياد ميباشد

مهره با DIN 917–اين نوع مهره يك طرف آن سر بسته ميباشد .

مهره با DIN 928 , 929–اين مهره با نام مهره جوش معروف است . اين مهره در دو شكل چهار گوش و ششگوش معرفي شده  و به دليل 3 زائده كه بر روي يك طرف مهره موجود ميباشد براي جوش دادن  اين مهره بر روي قطعات خاص استفاده ميشود .

‌مهره با DIN 935-اين مهره به نام مهره تاجدار يا چاكدار معروف ميباشد . به دليل شكل ظاهري در 2 تيپ A, B   معرفي ميگردد .يك طرف اين مهره شيارهايي دارد كه بعد از بسته شده مهره ميتوان از بين شيار ها يك نوع پين به نام اشپيل را عبور داد .

مهره با DIN 936–اين مهره يك نوع مهره با ارتفاع كم يا همان باريك ميباشد .

مهره با DIN 937–اين مهره همان مهره تاجدار يا چاكدار با DIN 935 ميباشد  ولي ارتفاع اين مهره كوتاه ميباشد .كه اصطلاحاً آن رامهره چاكدار باريك ميگويند .

مهره با DIN 980  -اين مهره از نوع قفلي ميباشد . اين مهره به دليل شكل ظاهري  و عملي كه بر روي اين مهره به هنگام توليد انجام ميشود هنگام بسته شدن بايد با آچار محكم شود كه بعد از بسته شده به سختي باز ميشود .

مهره با DIN 982–اين مهره نيز يك نوع مهره قفلي ميباشد كه در يك طرف آن يك نوع تفلون قرار داده شده كه هنگام بسته شدن به سختي بسته  و بعد از بسته شدن به سختي باز ميگردد .

مهره با DIN 986–اين مهره يك طرف آن بسته بوده و شبيه به يك گنبد ميباشد .

مدیریت :  علی اصغر عابدی

مدیر فروش : 09127284372

شماره تماس : 02166619078

شماره تماس : 02166628447

ایمیل : info @ ipggroup.ir

نشانی کارخانه : تهران بازار آهن غرب مجتمع تجاری 17 شهریور بلوک A قسمت ب طبقه همکف پلاک 6

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction