ایران پیچ گام

پیچ و مهره.قالب ابزار.ماشین آلات

سایز سایز سایز
پیچ آلن سایز 8*1پیچ آلن سایز 8*2پیچ آلن سایز 8*3
پیچ آلن دین 912 10*1پیچ آلن دین 912 10*2پیچ آلن دین 912 10*3
پیچ آلن دین 912 12*1پیچ آلن دین 912 12*2پیچ آلن دین 912 12*3
پیچ آلن دین 912 سایز 10*1پیچ آلن دین 912 سایز 10*2پیچ آلن دین 912 سایز 10*3
پیچ آلن دین 912 سایز 15*1پیچ آلن دین 912 سایز 15*2پیچ آلن دین 912 سایز 15*3
پیچ آلن دین 912 سایز 20*1پیچ آلن دین 912 سایز 20*2پیچ آلن دین 912 سایز 20*3
پیچ آلن دین 912 سایز 25*1پیچ آلن دین 912 سایز 25*2پیچ آلن دین 912 سایز 25*3
پیچ آلن دین 912 سایز 30*1پیچ آلن دین 912 سایز 30*2پیچ آلن دین 912 سایز 30*3
پیچ آلن دین 912 سایز 35*1پیچ آلن دین 912 سایز 35*2پیچ آلن دین 912 سایز 35*3
پیچ آلن دین 912 سایز 40*1پیچ آلن دین 912 سایز 40*2پیچ آلن دین 912 سایز 40*3
پیچ آلن دین 912 سایز 45*1پیچ آلن دین 912 سایز 45*2پیچ آلن دین 912 سایز 45*3
پیچ آلن دین 912 سایز 50*1پیچ آلن دین 912 سایز 50*2پیچ آلن دین 912 سایز 50*3
پیچ آلن دین 912 سایز 55*1پیچ آلن دین 912 سایز 55*2پیچ آلن دین 912 سایز 55*3
پیچ آلن دین 912 سایز 60*1پیچ آلن دین 912 سایز 60*2پیچ آلن دین 912 سایز 60*3
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*1پیچ آلن دین 912 سایز 70*2پیچ آلن دین 912 سایز 70*3
پیچ آلن دین 912 سایز 808*1پیچ آلن دین 912 سایز 808*2پیچ آلن دین 912 سایز 808*3
پیچ آلن دین 912 سایز 80*1پیچ آلن دین 912 سایز 80*2پیچ آلن دین 912 سایز 80*3
پیچ آلن دین 912 سایز 85*1پیچ آلن دین 912 سایز 85*2پیچ آلن دین 912 سایز 85*3
پیچ آلن دین 912 سایز 90*1پیچ آلن دین 912 سایز 90*2پیچ آلن دین 912 سایز 90*3
پیچ آلن دین 912 سایز 100*1پیچ آلن دین 912 سایز 100*2پیچ آلن دین 912 سایز 100*3
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*1پیچ آلن دین 912 سایز 120*2پیچ آلن دین 912 سایز 120*3
پیچ آلن دین 912 سایز 130*1پیچ آلن دین 912 سایز 130*2پیچ آلن دین 912 سایز 130*3
پیچ آلن دین 912 سایز 140*1پیچ آلن دین 912 سایز 140*2پیچ آلن دین 912 سایز 140*3
پیچ آلن دین 912 سایز 150*1پیچ آلن دین 912 سایز 150*2پیچ آلن دین 912 سایز 150*3
پیچ آلن دین 912 سایز 160*1پیچ آلن دین 912 سایز 160*2پیچ آلن دین 912 سایز 160*3
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*1پیچ آلن دین 912 سایز 1701*2پیچ آلن دین 912 سایز 1701*3
پیچ آلن دین 912 سایز 170*1پیچ آلن دین 912 سایز 170*2پیچ آلن دین 912 سایز 170*3
پیچ آلن دین 912 سایز 180*1پیچ آلن دین 912 سایز 180*2پیچ آلن دین 912 سایز 180*3
پیچ آلن دین 912 سایز 190*1پیچ آلن دین 912 سایز 190*2پیچ آلن دین 912 سایز 190*3
پیچ آلن دین 912 سایز 200*1پیچ آلن دین 912 سایز 200*2پیچ آلن دین 912 سایز 200*3
پیچ آلن دین 912 سایز 220*1پیچ آلن دین 912 سایز 220*2پیچ آلن دین 912 سایز 220*3
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*1پیچ آلن دین 912 سایز 350*2پیچ آلن دین 912 سایز 350*3
پیچ آلن سایز 8*4پیچ آلن سایز 8*5پیچ آلن سایز 8*6
پیچ آلن دین 912 10*4پیچ آلن دین 912 10*5پیچ آلن دین 912 10*6
پیچ آلن دین 912 12*4پیچ آلن دین 912 12*5پیچ آلن دین 912 12*6
پیچ آلن دین 912 سایز 10*4پیچ آلن دین 912 سایز 10*5پیچ آلن دین 912 سایز 10*6
پیچ آلن دین 912 سایز 15*4پیچ آلن دین 912 سایز 15*5پیچ آلن دین 912 سایز 15*6
پیچ آلن دین 912 سایز 20*4پیچ آلن دین 912 سایز 20*5پیچ آلن دین 912 سایز 20*6
پیچ آلن دین 912 سایز 25*4پیچ آلن دین 912 سایز 25*5پیچ آلن دین 912 سایز 25*6
پیچ آلن دین 912 سایز 30*4پیچ آلن دین 912 سایز 30*5پیچ آلن دین 912 سایز 30*6
پیچ آلن دین 912 سایز 35*4پیچ آلن دین 912 سایز 35*5پیچ آلن دین 912 سایز 35*6
پیچ آلن دین 912 سایز 40*4پیچ آلن دین 912 سایز 40*5پیچ آلن دین 912 سایز 40*6
پیچ آلن دین 912 سایز 45*4پیچ آلن دین 912 سایز 45*5پیچ آلن دین 912 سایز 45*6
پیچ آلن دین 912 سایز 50*4پیچ آلن دین 912 سایز 50*5پیچ آلن دین 912 سایز 50*6
پیچ آلن دین 912 سایز 55*4پیچ آلن دین 912 سایز 55*5پیچ آلن دین 912 سایز 55*6
پیچ آلن دین 912 سایز 60*4پیچ آلن دین 912 سایز 60*5پیچ آلن دین 912 سایز 60*6
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*4پیچ آلن دین 912 سایز 70*5پیچ آلن دین 912 سایز 70*6
پیچ آلن دین 912 سایز 808*4پیچ آلن دین 912 سایز 808*5پیچ آلن دین 912 سایز 808*6
پیچ آلن دین 912 سایز 80*4پیچ آلن دین 912 سایز 80*5پیچ آلن دین 912 سایز 80*6
پیچ آلن دین 912 سایز 85*4پیچ آلن دین 912 سایز 85*5پیچ آلن دین 912 سایز 85*6
پیچ آلن دین 912 سایز 90*4پیچ آلن دین 912 سایز 90*5پیچ آلن دین 912 سایز 90*6
پیچ آلن دین 912 سایز 100*4پیچ آلن دین 912 سایز 100*5پیچ آلن دین 912 سایز 100*6
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*4پیچ آلن دین 912 سایز 120*5پیچ آلن دین 912 سایز 120*6
پیچ آلن دین 912 سایز 130*4پیچ آلن دین 912 سایز 130*5پیچ آلن دین 912 سایز 130*6
پیچ آلن دین 912 سایز 140*4پیچ آلن دین 912 سایز 140*5پیچ آلن دین 912 سایز 140*6
پیچ آلن دین 912 سایز 150*4پیچ آلن دین 912 سایز 150*5پیچ آلن دین 912 سایز 150*6
پیچ آلن دین 912 سایز 160*4پیچ آلن دین 912 سایز 160*5پیچ آلن دین 912 سایز 160*6
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*4پیچ آلن دین 912 سایز 1701*5پیچ آلن دین 912 سایز 1701*6
پیچ آلن دین 912 سایز 170*4پیچ آلن دین 912 سایز 170*5پیچ آلن دین 912 سایز 170*6
پیچ آلن دین 912 سایز 180*4پیچ آلن دین 912 سایز 180*5پیچ آلن دین 912 سایز 180*6
پیچ آلن دین 912 سایز 190*4پیچ آلن دین 912 سایز 190*5پیچ آلن دین 912 سایز 190*6
پیچ آلن دین 912 سایز 200*4پیچ آلن دین 912 سایز 200*5پیچ آلن دین 912 سایز 200*6
پیچ آلن دین 912 سایز 220*4پیچ آلن دین 912 سایز 220*5پیچ آلن دین 912 سایز 220*6
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*4پیچ آلن دین 912 سایز 350*5پیچ آلن دین 912 سایز 350*6
پیچ آلن سایز 8*7پیچ آلن سایز 8*8پیچ آلن سایز 8*9
پیچ آلن دین 912 10*7پیچ آلن دین 912 10*8پیچ آلن دین 912 10*9
پیچ آلن دین 912 12*7پیچ آلن دین 912 12*8پیچ آلن دین 912 12*9
پیچ آلن دین 912 سایز 10*7پیچ آلن دین 912 سایز 10*8پیچ آلن دین 912 سایز 10*9
پیچ آلن دین 912 سایز 15*7پیچ آلن دین 912 سایز 15*8پیچ آلن دین 912 سایز 15*9
پیچ آلن دین 912 سایز 20*7پیچ آلن دین 912 سایز 20*8پیچ آلن دین 912 سایز 20*9
پیچ آلن دین 912 سایز 25*7پیچ آلن دین 912 سایز 25*8پیچ آلن دین 912 سایز 25*9
پیچ آلن دین 912 سایز 30*7پیچ آلن دین 912 سایز 30*8پیچ آلن دین 912 سایز 30*9
پیچ آلن دین 912 سایز 35*7پیچ آلن دین 912 سایز 35*8پیچ آلن دین 912 سایز 35*9
پیچ آلن دین 912 سایز 40*7پیچ آلن دین 912 سایز 40*8پیچ آلن دین 912 سایز 40*9
پیچ آلن دین 912 سایز 45*7پیچ آلن دین 912 سایز 45*8پیچ آلن دین 912 سایز 45*9
پیچ آلن دین 912 سایز 50*7پیچ آلن دین 912 سایز 50*8پیچ آلن دین 912 سایز 50*9
پیچ آلن دین 912 سایز 55*7پیچ آلن دین 912 سایز 55*8پیچ آلن دین 912 سایز 55*9
پیچ آلن دین 912 سایز 60*7پیچ آلن دین 912 سایز 60*8پیچ آلن دین 912 سایز 60*9
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*7پیچ آلن دین 912 سایز 70*8پیچ آلن دین 912 سایز 70*9
پیچ آلن دین 912 سایز 808*7پیچ آلن دین 912 سایز 808*8پیچ آلن دین 912 سایز 808*9
پیچ آلن دین 912 سایز 80*7پیچ آلن دین 912 سایز 80*8پیچ آلن دین 912 سایز 80*9
پیچ آلن دین 912 سایز 85*7پیچ آلن دین 912 سایز 85*8پیچ آلن دین 912 سایز 85*9
پیچ آلن دین 912 سایز 90*7پیچ آلن دین 912 سایز 90*8پیچ آلن دین 912 سایز 90*9
پیچ آلن دین 912 سایز 100*7پیچ آلن دین 912 سایز 100*8پیچ آلن دین 912 سایز 100*9
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*7پیچ آلن دین 912 سایز 120*8پیچ آلن دین 912 سایز 120*9
پیچ آلن دین 912 سایز 130*7پیچ آلن دین 912 سایز 130*8پیچ آلن دین 912 سایز 130*9
پیچ آلن دین 912 سایز 140*7پیچ آلن دین 912 سایز 140*8پیچ آلن دین 912 سایز 140*9
پیچ آلن دین 912 سایز 150*7پیچ آلن دین 912 سایز 150*8پیچ آلن دین 912 سایز 150*9
پیچ آلن دین 912 سایز 160*7پیچ آلن دین 912 سایز 160*8پیچ آلن دین 912 سایز 160*9
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*7پیچ آلن دین 912 سایز 1701*8پیچ آلن دین 912 سایز 1701*9
پیچ آلن دین 912 سایز 170*7پیچ آلن دین 912 سایز 170*8پیچ آلن دین 912 سایز 170*9
پیچ آلن دین 912 سایز 180*7پیچ آلن دین 912 سایز 180*8پیچ آلن دین 912 سایز 180*9
پیچ آلن دین 912 سایز 190*7پیچ آلن دین 912 سایز 190*8پیچ آلن دین 912 سایز 190*9
پیچ آلن دین 912 سایز 200*7پیچ آلن دین 912 سایز 200*8پیچ آلن دین 912 سایز 200*9
پیچ آلن دین 912 سایز 220*7پیچ آلن دین 912 سایز 220*8پیچ آلن دین 912 سایز 220*9
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*7پیچ آلن دین 912 سایز 350*8پیچ آلن دین 912 سایز 350*9
پیچ آلن سایز 8*10پیچ آلن سایز 8*11پیچ آلن سایز 8*12
پیچ آلن دین 912 10*10پیچ آلن دین 912 10*11پیچ آلن دین 912 10*12
پیچ آلن دین 912 12*10پیچ آلن دین 912 12*11پیچ آلن دین 912 12*12
پیچ آلن دین 912 سایز 10*10پیچ آلن دین 912 سایز 10*11پیچ آلن دین 912 سایز 10*12
پیچ آلن دین 912 سایز 15*10پیچ آلن دین 912 سایز 15*11پیچ آلن دین 912 سایز 15*12
پیچ آلن دین 912 سایز 20*10پیچ آلن دین 912 سایز 20*11پیچ آلن دین 912 سایز 20*12
پیچ آلن دین 912 سایز 25*10پیچ آلن دین 912 سایز 25*11پیچ آلن دین 912 سایز 25*12
پیچ آلن دین 912 سایز 30*10پیچ آلن دین 912 سایز 30*11پیچ آلن دین 912 سایز 30*12
پیچ آلن دین 912 سایز 35*10پیچ آلن دین 912 سایز 35*11پیچ آلن دین 912 سایز 35*12
پیچ آلن دین 912 سایز 40*10پیچ آلن دین 912 سایز 40*11پیچ آلن دین 912 سایز 40*12
پیچ آلن دین 912 سایز 45*10پیچ آلن دین 912 سایز 45*11پیچ آلن دین 912 سایز 45*12
پیچ آلن دین 912 سایز 50*10پیچ آلن دین 912 سایز 50*11پیچ آلن دین 912 سایز 50*12
پیچ آلن دین 912 سایز 55*10پیچ آلن دین 912 سایز 55*11پیچ آلن دین 912 سایز 55*12
پیچ آلن دین 912 سایز 60*10پیچ آلن دین 912 سایز 60*11پیچ آلن دین 912 سایز 60*12
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*10پیچ آلن دین 912 سایز 70*11پیچ آلن دین 912 سایز 70*12
پیچ آلن دین 912 سایز 808*10پیچ آلن دین 912 سایز 808*11پیچ آلن دین 912 سایز 808*12
پیچ آلن دین 912 سایز 80*10پیچ آلن دین 912 سایز 80*11پیچ آلن دین 912 سایز 80*12
پیچ آلن دین 912 سایز 85*10پیچ آلن دین 912 سایز 85*11پیچ آلن دین 912 سایز 85*12
پیچ آلن دین 912 سایز 90*10پیچ آلن دین 912 سایز 90*11پیچ آلن دین 912 سایز 90*12
پیچ آلن دین 912 سایز 100*10پیچ آلن دین 912 سایز 100*11پیچ آلن دین 912 سایز 100*12
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*10پیچ آلن دین 912 سایز 120*11پیچ آلن دین 912 سایز 120*12
پیچ آلن دین 912 سایز 130*10پیچ آلن دین 912 سایز 130*11پیچ آلن دین 912 سایز 130*12
پیچ آلن دین 912 سایز 140*10پیچ آلن دین 912 سایز 140*11پیچ آلن دین 912 سایز 140*12
پیچ آلن دین 912 سایز 150*10پیچ آلن دین 912 سایز 150*11پیچ آلن دین 912 سایز 150*12
پیچ آلن دین 912 سایز 160*10پیچ آلن دین 912 سایز 160*11پیچ آلن دین 912 سایز 160*12
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*10پیچ آلن دین 912 سایز 1701*11پیچ آلن دین 912 سایز 1701*12
پیچ آلن دین 912 سایز 170*10پیچ آلن دین 912 سایز 170*11پیچ آلن دین 912 سایز 170*12
پیچ آلن دین 912 سایز 180*10پیچ آلن دین 912 سایز 180*11پیچ آلن دین 912 سایز 180*12
پیچ آلن دین 912 سایز 190*10پیچ آلن دین 912 سایز 190*11پیچ آلن دین 912 سایز 190*12
پیچ آلن دین 912 سایز 200*10پیچ آلن دین 912 سایز 200*11پیچ آلن دین 912 سایز 200*12
پیچ آلن دین 912 سایز 220*10پیچ آلن دین 912 سایز 220*11پیچ آلن دین 912 سایز 220*12
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*10پیچ آلن دین 912 سایز 350*11پیچ آلن دین 912 سایز 350*12
پیچ آلن سایز 8*12پیچ آلن سایز 8*13پیچ آلن سایز 8*14
پیچ آلن دین 912 10*12پیچ آلن دین 912 10*13پیچ آلن دین 912 10*14
پیچ آلن دین 912 12*12پیچ آلن دین 912 12*13پیچ آلن دین 912 12*14
پیچ آلن دین 912 سایز 10*12پیچ آلن دین 912 سایز 10*13پیچ آلن دین 912 سایز 10*14
پیچ آلن دین 912 سایز 15*12پیچ آلن دین 912 سایز 15*13پیچ آلن دین 912 سایز 15*14
پیچ آلن دین 912 سایز 20*12پیچ آلن دین 912 سایز 20*13پیچ آلن دین 912 سایز 20*14
پیچ آلن دین 912 سایز 25*12پیچ آلن دین 912 سایز 25*13پیچ آلن دین 912 سایز 25*14
پیچ آلن دین 912 سایز 30*12پیچ آلن دین 912 سایز 30*13پیچ آلن دین 912 سایز 30*14
پیچ آلن دین 912 سایز 35*12پیچ آلن دین 912 سایز 35*13پیچ آلن دین 912 سایز 35*14
پیچ آلن دین 912 سایز 40*12پیچ آلن دین 912 سایز 40*13پیچ آلن دین 912 سایز 40*14
پیچ آلن دین 912 سایز 45*12پیچ آلن دین 912 سایز 45*13پیچ آلن دین 912 سایز 45*14
پیچ آلن دین 912 سایز 50*12پیچ آلن دین 912 سایز 50*13پیچ آلن دین 912 سایز 50*14
پیچ آلن دین 912 سایز 55*12پیچ آلن دین 912 سایز 55*13پیچ آلن دین 912 سایز 55*14
پیچ آلن دین 912 سایز 60*12پیچ آلن دین 912 سایز 60*13پیچ آلن دین 912 سایز 60*14
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*12پیچ آلن دین 912 سایز 70*13پیچ آلن دین 912 سایز 70*14
پیچ آلن دین 912 سایز 808*12پیچ آلن دین 912 سایز 808*13پیچ آلن دین 912 سایز 808*14
پیچ آلن دین 912 سایز 80*12پیچ آلن دین 912 سایز 80*13پیچ آلن دین 912 سایز 80*14
پیچ آلن دین 912 سایز 85*12پیچ آلن دین 912 سایز 85*13پیچ آلن دین 912 سایز 85*14
پیچ آلن دین 912 سایز 90*12پیچ آلن دین 912 سایز 90*13پیچ آلن دین 912 سایز 90*14
پیچ آلن دین 912 سایز 100*12پیچ آلن دین 912 سایز 100*13پیچ آلن دین 912 سایز 100*14
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*12پیچ آلن دین 912 سایز 120*13پیچ آلن دین 912 سایز 120*14
پیچ آلن دین 912 سایز 130*12پیچ آلن دین 912 سایز 130*13پیچ آلن دین 912 سایز 130*14
پیچ آلن دین 912 سایز 140*12پیچ آلن دین 912 سایز 140*13پیچ آلن دین 912 سایز 140*14
پیچ آلن دین 912 سایز 150*12پیچ آلن دین 912 سایز 150*13پیچ آلن دین 912 سایز 150*14
پیچ آلن دین 912 سایز 160*12پیچ آلن دین 912 سایز 160*13پیچ آلن دین 912 سایز 160*14
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*12پیچ آلن دین 912 سایز 1701*13پیچ آلن دین 912 سایز 1701*14
پیچ آلن دین 912 سایز 170*12پیچ آلن دین 912 سایز 170*13پیچ آلن دین 912 سایز 170*14
پیچ آلن دین 912 سایز 180*12پیچ آلن دین 912 سایز 180*13پیچ آلن دین 912 سایز 180*14
پیچ آلن دین 912 سایز 190*12پیچ آلن دین 912 سایز 190*13پیچ آلن دین 912 سایز 190*14
پیچ آلن دین 912 سایز 200*12پیچ آلن دین 912 سایز 200*13پیچ آلن دین 912 سایز 200*14
پیچ آلن دین 912 سایز 220*12پیچ آلن دین 912 سایز 220*13پیچ آلن دین 912 سایز 220*14
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*12پیچ آلن دین 912 سایز 350*13پیچ آلن دین 912 سایز 350*14
پیچ آلن سایز 8*15پیچ آلن سایز 8*16پیچ آلن سایز 8*17
پیچ آلن دین 912 10*15پیچ آلن دین 912 10*16پیچ آلن دین 912 10*17
پیچ آلن دین 912 12*15پیچ آلن دین 912 12*16پیچ آلن دین 912 12*17
پیچ آلن دین 912 سایز 10*15پیچ آلن دین 912 سایز 10*16پیچ آلن دین 912 سایز 10*17
پیچ آلن دین 912 سایز 15*15پیچ آلن دین 912 سایز 15*16پیچ آلن دین 912 سایز 15*17
پیچ آلن دین 912 سایز 20*15پیچ آلن دین 912 سایز 20*16پیچ آلن دین 912 سایز 20*17
پیچ آلن دین 912 سایز 25*15پیچ آلن دین 912 سایز 25*16پیچ آلن دین 912 سایز 25*17
پیچ آلن دین 912 سایز 30*15پیچ آلن دین 912 سایز 30*16پیچ آلن دین 912 سایز 30*17
پیچ آلن دین 912 سایز 35*15پیچ آلن دین 912 سایز 35*16پیچ آلن دین 912 سایز 35*17
پیچ آلن دین 912 سایز 40*15پیچ آلن دین 912 سایز 40*16پیچ آلن دین 912 سایز 40*17
پیچ آلن دین 912 سایز 45*15پیچ آلن دین 912 سایز 45*16پیچ آلن دین 912 سایز 45*17
پیچ آلن دین 912 سایز 50*15پیچ آلن دین 912 سایز 50*16پیچ آلن دین 912 سایز 50*17
پیچ آلن دین 912 سایز 55*15پیچ آلن دین 912 سایز 55*16پیچ آلن دین 912 سایز 55*17
پیچ آلن دین 912 سایز 60*15پیچ آلن دین 912 سایز 60*16پیچ آلن دین 912 سایز 60*17
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*15پیچ آلن دین 912 سایز 70*16پیچ آلن دین 912 سایز 70*17
پیچ آلن دین 912 سایز 808*15پیچ آلن دین 912 سایز 808*16پیچ آلن دین 912 سایز 808*17
پیچ آلن دین 912 سایز 80*15پیچ آلن دین 912 سایز 80*16پیچ آلن دین 912 سایز 80*17
پیچ آلن دین 912 سایز 85*15پیچ آلن دین 912 سایز 85*16پیچ آلن دین 912 سایز 85*17
پیچ آلن دین 912 سایز 90*15پیچ آلن دین 912 سایز 90*16پیچ آلن دین 912 سایز 90*17
پیچ آلن دین 912 سایز 100*15پیچ آلن دین 912 سایز 100*16پیچ آلن دین 912 سایز 100*17
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*15پیچ آلن دین 912 سایز 120*16پیچ آلن دین 912 سایز 120*17
پیچ آلن دین 912 سایز 130*15پیچ آلن دین 912 سایز 130*16پیچ آلن دین 912 سایز 130*17
پیچ آلن دین 912 سایز 140*15پیچ آلن دین 912 سایز 140*16پیچ آلن دین 912 سایز 140*17
پیچ آلن دین 912 سایز 150*15پیچ آلن دین 912 سایز 150*16پیچ آلن دین 912 سایز 150*17
پیچ آلن دین 912 سایز 160*15پیچ آلن دین 912 سایز 160*16پیچ آلن دین 912 سایز 160*17
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*15پیچ آلن دین 912 سایز 1701*16پیچ آلن دین 912 سایز 1701*17
پیچ آلن دین 912 سایز 170*15پیچ آلن دین 912 سایز 170*16پیچ آلن دین 912 سایز 170*17
پیچ آلن دین 912 سایز 180*15پیچ آلن دین 912 سایز 180*16پیچ آلن دین 912 سایز 180*17
پیچ آلن دین 912 سایز 190*15پیچ آلن دین 912 سایز 190*16پیچ آلن دین 912 سایز 190*17
پیچ آلن دین 912 سایز 200*15پیچ آلن دین 912 سایز 200*16پیچ آلن دین 912 سایز 200*17
پیچ آلن دین 912 سایز 220*15پیچ آلن دین 912 سایز 220*16پیچ آلن دین 912 سایز 220*17
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*15پیچ آلن دین 912 سایز 350*16پیچ آلن دین 912 سایز 350*17
پیچ آلن سایز 8*18پیچ آلن سایز 8*19پیچ آلن سایز 8*20
پیچ آلن دین 912 10*18پیچ آلن دین 912 10*19پیچ آلن دین 912 10*20
پیچ آلن دین 912 12*18پیچ آلن دین 912 12*19پیچ آلن دین 912 12*20
پیچ آلن دین 912 سایز 10*18پیچ آلن دین 912 سایز 10*19پیچ آلن دین 912 سایز 10*20
پیچ آلن دین 912 سایز 15*18پیچ آلن دین 912 سایز 15*19پیچ آلن دین 912 سایز 15*20
پیچ آلن دین 912 سایز 20*18پیچ آلن دین 912 سایز 20*19پیچ آلن دین 912 سایز 20*20
پیچ آلن دین 912 سایز 25*18پیچ آلن دین 912 سایز 25*19پیچ آلن دین 912 سایز 25*20
پیچ آلن دین 912 سایز 30*18پیچ آلن دین 912 سایز 30*19پیچ آلن دین 912 سایز 30*20
پیچ آلن دین 912 سایز 35*18پیچ آلن دین 912 سایز 35*19پیچ آلن دین 912 سایز 35*20
پیچ آلن دین 912 سایز 40*18پیچ آلن دین 912 سایز 40*19پیچ آلن دین 912 سایز 40*20
پیچ آلن دین 912 سایز 45*18پیچ آلن دین 912 سایز 45*19پیچ آلن دین 912 سایز 45*20
پیچ آلن دین 912 سایز 50*18پیچ آلن دین 912 سایز 50*19پیچ آلن دین 912 سایز 50*20
پیچ آلن دین 912 سایز 55*18پیچ آلن دین 912 سایز 55*19پیچ آلن دین 912 سایز 55*20
پیچ آلن دین 912 سایز 60*18پیچ آلن دین 912 سایز 60*19پیچ آلن دین 912 سایز 60*20
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*18پیچ آلن دین 912 سایز 70*19پیچ آلن دین 912 سایز 70*20
پیچ آلن دین 912 سایز 808*18پیچ آلن دین 912 سایز 808*19پیچ آلن دین 912 سایز 808*20
پیچ آلن دین 912 سایز 80*18پیچ آلن دین 912 سایز 80*19پیچ آلن دین 912 سایز 80*20
پیچ آلن دین 912 سایز 85*18پیچ آلن دین 912 سایز 85*19پیچ آلن دین 912 سایز 85*20
پیچ آلن دین 912 سایز 90*18پیچ آلن دین 912 سایز 90*19پیچ آلن دین 912 سایز 90*20
پیچ آلن دین 912 سایز 100*18پیچ آلن دین 912 سایز 100*19پیچ آلن دین 912 سایز 100*20
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*18پیچ آلن دین 912 سایز 120*19پیچ آلن دین 912 سایز 120*20
پیچ آلن دین 912 سایز 130*18پیچ آلن دین 912 سایز 130*19پیچ آلن دین 912 سایز 130*20
پیچ آلن دین 912 سایز 140*18پیچ آلن دین 912 سایز 140*19پیچ آلن دین 912 سایز 140*20
پیچ آلن دین 912 سایز 150*18پیچ آلن دین 912 سایز 150*19پیچ آلن دین 912 سایز 150*20
پیچ آلن دین 912 سایز 160*18پیچ آلن دین 912 سایز 160*19پیچ آلن دین 912 سایز 160*20
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*18پیچ آلن دین 912 سایز 1701*19پیچ آلن دین 912 سایز 1701*20
پیچ آلن دین 912 سایز 170*18پیچ آلن دین 912 سایز 170*19پیچ آلن دین 912 سایز 170*20
پیچ آلن دین 912 سایز 180*18پیچ آلن دین 912 سایز 180*19پیچ آلن دین 912 سایز 180*20
پیچ آلن دین 912 سایز 190*18پیچ آلن دین 912 سایز 190*19پیچ آلن دین 912 سایز 190*20
پیچ آلن دین 912 سایز 200*18پیچ آلن دین 912 سایز 200*19پیچ آلن دین 912 سایز 200*20
پیچ آلن دین 912 سایز 220*18پیچ آلن دین 912 سایز 220*19پیچ آلن دین 912 سایز 220*20
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*18پیچ آلن دین 912 سایز 350*19پیچ آلن دین 912 سایز 350*20
پیچ آلن سایز 8*21پیچ آلن سایز 8*22پیچ آلن سایز 8*23
پیچ آلن دین 912 10*21پیچ آلن دین 912 10*22پیچ آلن دین 912 10*23
پیچ آلن دین 912 12*21پیچ آلن دین 912 12*22پیچ آلن دین 912 12*23
پیچ آلن دین 912 سایز 10*21پیچ آلن دین 912 سایز 10*22پیچ آلن دین 912 سایز 10*23
پیچ آلن دین 912 سایز 15*21پیچ آلن دین 912 سایز 15*22پیچ آلن دین 912 سایز 15*23
پیچ آلن دین 912 سایز 20*21پیچ آلن دین 912 سایز 20*22پیچ آلن دین 912 سایز 20*23
پیچ آلن دین 912 سایز 25*21پیچ آلن دین 912 سایز 25*22پیچ آلن دین 912 سایز 25*23
پیچ آلن دین 912 سایز 30*21پیچ آلن دین 912 سایز 30*22پیچ آلن دین 912 سایز 30*23
پیچ آلن دین 912 سایز 35*21پیچ آلن دین 912 سایز 35*22پیچ آلن دین 912 سایز 35*23
پیچ آلن دین 912 سایز 40*21پیچ آلن دین 912 سایز 40*22پیچ آلن دین 912 سایز 40*23
پیچ آلن دین 912 سایز 45*21پیچ آلن دین 912 سایز 45*22پیچ آلن دین 912 سایز 45*23
پیچ آلن دین 912 سایز 50*21پیچ آلن دین 912 سایز 50*22پیچ آلن دین 912 سایز 50*23
پیچ آلن دین 912 سایز 55*21پیچ آلن دین 912 سایز 55*22پیچ آلن دین 912 سایز 55*23
پیچ آلن دین 912 سایز 60*21پیچ آلن دین 912 سایز 60*22پیچ آلن دین 912 سایز 60*23
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*21پیچ آلن دین 912 سایز 70*22پیچ آلن دین 912 سایز 70*23
پیچ آلن دین 912 سایز 808*21پیچ آلن دین 912 سایز 808*22پیچ آلن دین 912 سایز 808*23
پیچ آلن دین 912 سایز 80*21پیچ آلن دین 912 سایز 80*22پیچ آلن دین 912 سایز 80*23
پیچ آلن دین 912 سایز 85*21پیچ آلن دین 912 سایز 85*22پیچ آلن دین 912 سایز 85*23
پیچ آلن دین 912 سایز 90*21پیچ آلن دین 912 سایز 90*22پیچ آلن دین 912 سایز 90*23
پیچ آلن دین 912 سایز 100*21پیچ آلن دین 912 سایز 100*22پیچ آلن دین 912 سایز 100*23
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*21پیچ آلن دین 912 سایز 120*22پیچ آلن دین 912 سایز 120*23
پیچ آلن دین 912 سایز 130*21پیچ آلن دین 912 سایز 130*22پیچ آلن دین 912 سایز 130*23
پیچ آلن دین 912 سایز 140*21پیچ آلن دین 912 سایز 140*22پیچ آلن دین 912 سایز 140*23
پیچ آلن دین 912 سایز 150*21پیچ آلن دین 912 سایز 150*22پیچ آلن دین 912 سایز 150*23
پیچ آلن دین 912 سایز 160*21پیچ آلن دین 912 سایز 160*22پیچ آلن دین 912 سایز 160*23
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*21پیچ آلن دین 912 سایز 1701*22پیچ آلن دین 912 سایز 1701*23
پیچ آلن دین 912 سایز 170*21پیچ آلن دین 912 سایز 170*22پیچ آلن دین 912 سایز 170*23
پیچ آلن دین 912 سایز 180*21پیچ آلن دین 912 سایز 180*22پیچ آلن دین 912 سایز 180*23
پیچ آلن دین 912 سایز 190*21پیچ آلن دین 912 سایز 190*22پیچ آلن دین 912 سایز 190*23
پیچ آلن دین 912 سایز 200*21پیچ آلن دین 912 سایز 200*22پیچ آلن دین 912 سایز 200*23
پیچ آلن دین 912 سایز 220*21پیچ آلن دین 912 سایز 220*22پیچ آلن دین 912 سایز 220*23
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*21پیچ آلن دین 912 سایز 350*22پیچ آلن دین 912 سایز 350*23
پیچ آلن سایز 8*24پیچ آلن سایز 8*25پیچ آلن سایز 8*26
پیچ آلن دین 912 10*24پیچ آلن دین 912 10*25پیچ آلن دین 912 10*26
پیچ آلن دین 912 12*24پیچ آلن دین 912 12*25پیچ آلن دین 912 12*26
پیچ آلن دین 912 سایز 10*24پیچ آلن دین 912 سایز 10*25پیچ آلن دین 912 سایز 10*26
پیچ آلن دین 912 سایز 15*24پیچ آلن دین 912 سایز 15*25پیچ آلن دین 912 سایز 15*26
پیچ آلن دین 912 سایز 20*24پیچ آلن دین 912 سایز 20*25پیچ آلن دین 912 سایز 20*26
پیچ آلن دین 912 سایز 25*24پیچ آلن دین 912 سایز 25*25پیچ آلن دین 912 سایز 25*26
پیچ آلن دین 912 سایز 30*24پیچ آلن دین 912 سایز 30*25پیچ آلن دین 912 سایز 30*26
پیچ آلن دین 912 سایز 35*24پیچ آلن دین 912 سایز 35*25پیچ آلن دین 912 سایز 35*26
پیچ آلن دین 912 سایز 40*24پیچ آلن دین 912 سایز 40*25پیچ آلن دین 912 سایز 40*26
پیچ آلن دین 912 سایز 45*24پیچ آلن دین 912 سایز 45*25پیچ آلن دین 912 سایز 45*26
پیچ آلن دین 912 سایز 50*24پیچ آلن دین 912 سایز 50*25پیچ آلن دین 912 سایز 50*26
پیچ آلن دین 912 سایز 55*24پیچ آلن دین 912 سایز 55*25پیچ آلن دین 912 سایز 55*26
پیچ آلن دین 912 سایز 60*24پیچ آلن دین 912 سایز 60*25پیچ آلن دین 912 سایز 60*26
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*24پیچ آلن دین 912 سایز 70*25پیچ آلن دین 912 سایز 70*26
پیچ آلن دین 912 سایز 808*24پیچ آلن دین 912 سایز 808*25پیچ آلن دین 912 سایز 808*26
پیچ آلن دین 912 سایز 80*24پیچ آلن دین 912 سایز 80*25پیچ آلن دین 912 سایز 80*26
پیچ آلن دین 912 سایز 85*24پیچ آلن دین 912 سایز 85*25پیچ آلن دین 912 سایز 85*26
پیچ آلن دین 912 سایز 90*24پیچ آلن دین 912 سایز 90*25پیچ آلن دین 912 سایز 90*26
پیچ آلن دین 912 سایز 100*24پیچ آلن دین 912 سایز 100*25پیچ آلن دین 912 سایز 100*26
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*24پیچ آلن دین 912 سایز 120*25پیچ آلن دین 912 سایز 120*26
پیچ آلن دین 912 سایز 130*24پیچ آلن دین 912 سایز 130*25پیچ آلن دین 912 سایز 130*26
پیچ آلن دین 912 سایز 140*24پیچ آلن دین 912 سایز 140*25پیچ آلن دین 912 سایز 140*26
پیچ آلن دین 912 سایز 150*24پیچ آلن دین 912 سایز 150*25پیچ آلن دین 912 سایز 150*26
پیچ آلن دین 912 سایز 160*24پیچ آلن دین 912 سایز 160*25پیچ آلن دین 912 سایز 160*26
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*24پیچ آلن دین 912 سایز 1701*25پیچ آلن دین 912 سایز 1701*26
پیچ آلن دین 912 سایز 170*24پیچ آلن دین 912 سایز 170*25پیچ آلن دین 912 سایز 170*26
پیچ آلن دین 912 سایز 180*24پیچ آلن دین 912 سایز 180*25پیچ آلن دین 912 سایز 180*26
پیچ آلن دین 912 سایز 190*24پیچ آلن دین 912 سایز 190*25پیچ آلن دین 912 سایز 190*26
پیچ آلن دین 912 سایز 200*24پیچ آلن دین 912 سایز 200*25پیچ آلن دین 912 سایز 200*26
پیچ آلن دین 912 سایز 220*24پیچ آلن دین 912 سایز 220*25پیچ آلن دین 912 سایز 220*26
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*24پیچ آلن دین 912 سایز 350*25پیچ آلن دین 912 سایز 350*26
پیچ آلن سایز 8*27پیچ آلن سایز 8*28پیچ آلن سایز 8*29
پیچ آلن دین 912 10*27پیچ آلن دین 912 10*28پیچ آلن دین 912 10*29
پیچ آلن دین 912 12*27پیچ آلن دین 912 12*28پیچ آلن دین 912 12*29
پیچ آلن دین 912 سایز 10*27پیچ آلن دین 912 سایز 10*28پیچ آلن دین 912 سایز 10*29
پیچ آلن دین 912 سایز 15*27پیچ آلن دین 912 سایز 15*28پیچ آلن دین 912 سایز 15*29
پیچ آلن دین 912 سایز 20*27پیچ آلن دین 912 سایز 20*28پیچ آلن دین 912 سایز 20*29
پیچ آلن دین 912 سایز 25*27پیچ آلن دین 912 سایز 25*28پیچ آلن دین 912 سایز 25*29
پیچ آلن دین 912 سایز 30*27پیچ آلن دین 912 سایز 30*28پیچ آلن دین 912 سایز 30*29
پیچ آلن دین 912 سایز 35*27پیچ آلن دین 912 سایز 35*28پیچ آلن دین 912 سایز 35*29
پیچ آلن دین 912 سایز 40*27پیچ آلن دین 912 سایز 40*28پیچ آلن دین 912 سایز 40*29
پیچ آلن دین 912 سایز 45*27پیچ آلن دین 912 سایز 45*28پیچ آلن دین 912 سایز 45*29
پیچ آلن دین 912 سایز 50*27پیچ آلن دین 912 سایز 50*28پیچ آلن دین 912 سایز 50*29
پیچ آلن دین 912 سایز 55*27پیچ آلن دین 912 سایز 55*28پیچ آلن دین 912 سایز 55*29
پیچ آلن دین 912 سایز 60*27پیچ آلن دین 912 سایز 60*28پیچ آلن دین 912 سایز 60*29
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*27پیچ آلن دین 912 سایز 70*28پیچ آلن دین 912 سایز 70*29
پیچ آلن دین 912 سایز 808*27پیچ آلن دین 912 سایز 808*28پیچ آلن دین 912 سایز 808*29
پیچ آلن دین 912 سایز 80*27پیچ آلن دین 912 سایز 80*28پیچ آلن دین 912 سایز 80*29
پیچ آلن دین 912 سایز 85*27پیچ آلن دین 912 سایز 85*28پیچ آلن دین 912 سایز 85*29
پیچ آلن دین 912 سایز 90*27پیچ آلن دین 912 سایز 90*28پیچ آلن دین 912 سایز 90*29
پیچ آلن دین 912 سایز 100*27پیچ آلن دین 912 سایز 100*28پیچ آلن دین 912 سایز 100*29
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*27پیچ آلن دین 912 سایز 120*28پیچ آلن دین 912 سایز 120*29
پیچ آلن دین 912 سایز 130*27پیچ آلن دین 912 سایز 130*28پیچ آلن دین 912 سایز 130*29
پیچ آلن دین 912 سایز 140*27پیچ آلن دین 912 سایز 140*28پیچ آلن دین 912 سایز 140*29
پیچ آلن دین 912 سایز 150*27پیچ آلن دین 912 سایز 150*28پیچ آلن دین 912 سایز 150*29
پیچ آلن دین 912 سایز 160*27پیچ آلن دین 912 سایز 160*28پیچ آلن دین 912 سایز 160*29
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*27پیچ آلن دین 912 سایز 1701*28پیچ آلن دین 912 سایز 1701*29
پیچ آلن دین 912 سایز 170*27پیچ آلن دین 912 سایز 170*28پیچ آلن دین 912 سایز 170*29
پیچ آلن دین 912 سایز 180*27پیچ آلن دین 912 سایز 180*28پیچ آلن دین 912 سایز 180*29
پیچ آلن دین 912 سایز 190*27پیچ آلن دین 912 سایز 190*28پیچ آلن دین 912 سایز 190*29
پیچ آلن دین 912 سایز 200*27پیچ آلن دین 912 سایز 200*28پیچ آلن دین 912 سایز 200*29
پیچ آلن دین 912 سایز 220*27پیچ آلن دین 912 سایز 220*28پیچ آلن دین 912 سایز 220*29
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*27پیچ آلن دین 912 سایز 350*28پیچ آلن دین 912 سایز 350*29
پیچ آلن سایز 8*30پیچ آلن سایز 8*31پیچ آلن سایز 8*32
پیچ آلن دین 912 10*30پیچ آلن دین 912 10*31پیچ آلن دین 912 10*32
پیچ آلن دین 912 12*30پیچ آلن دین 912 12*31پیچ آلن دین 912 12*32
پیچ آلن دین 912 سایز 10*30پیچ آلن دین 912 سایز 10*31پیچ آلن دین 912 سایز 10*32
پیچ آلن دین 912 سایز 15*30پیچ آلن دین 912 سایز 15*31پیچ آلن دین 912 سایز 15*32
پیچ آلن دین 912 سایز 20*30پیچ آلن دین 912 سایز 20*31پیچ آلن دین 912 سایز 20*32
پیچ آلن دین 912 سایز 25*30پیچ آلن دین 912 سایز 25*31پیچ آلن دین 912 سایز 25*32
پیچ آلن دین 912 سایز 30*30پیچ آلن دین 912 سایز 30*31پیچ آلن دین 912 سایز 30*32
پیچ آلن دین 912 سایز 35*30پیچ آلن دین 912 سایز 35*31پیچ آلن دین 912 سایز 35*32
پیچ آلن دین 912 سایز 40*30پیچ آلن دین 912 سایز 40*31پیچ آلن دین 912 سایز 40*32
پیچ آلن دین 912 سایز 45*30پیچ آلن دین 912 سایز 45*31پیچ آلن دین 912 سایز 45*32
پیچ آلن دین 912 سایز 50*30پیچ آلن دین 912 سایز 50*31پیچ آلن دین 912 سایز 50*32
پیچ آلن دین 912 سایز 55*30پیچ آلن دین 912 سایز 55*31پیچ آلن دین 912 سایز 55*32
پیچ آلن دین 912 سایز 60*30پیچ آلن دین 912 سایز 60*31پیچ آلن دین 912 سایز 60*32
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*30پیچ آلن دین 912 سایز 70*31پیچ آلن دین 912 سایز 70*32
پیچ آلن دین 912 سایز 808*30پیچ آلن دین 912 سایز 808*31پیچ آلن دین 912 سایز 808*32
پیچ آلن دین 912 سایز 80*30پیچ آلن دین 912 سایز 80*31پیچ آلن دین 912 سایز 80*32
پیچ آلن دین 912 سایز 85*30پیچ آلن دین 912 سایز 85*31پیچ آلن دین 912 سایز 85*32
پیچ آلن دین 912 سایز 90*30پیچ آلن دین 912 سایز 90*31پیچ آلن دین 912 سایز 90*32
پیچ آلن دین 912 سایز 100*30پیچ آلن دین 912 سایز 100*31پیچ آلن دین 912 سایز 100*32
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*30پیچ آلن دین 912 سایز 120*31پیچ آلن دین 912 سایز 120*32
پیچ آلن دین 912 سایز 130*30پیچ آلن دین 912 سایز 130*31پیچ آلن دین 912 سایز 130*32
پیچ آلن دین 912 سایز 140*30پیچ آلن دین 912 سایز 140*31پیچ آلن دین 912 سایز 140*32
پیچ آلن دین 912 سایز 150*30پیچ آلن دین 912 سایز 150*31پیچ آلن دین 912 سایز 150*32
پیچ آلن دین 912 سایز 160*30پیچ آلن دین 912 سایز 160*31پیچ آلن دین 912 سایز 160*32
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*30پیچ آلن دین 912 سایز 1701*31پیچ آلن دین 912 سایز 1701*32
پیچ آلن دین 912 سایز 170*30پیچ آلن دین 912 سایز 170*31پیچ آلن دین 912 سایز 170*32
پیچ آلن دین 912 سایز 180*30پیچ آلن دین 912 سایز 180*31پیچ آلن دین 912 سایز 180*32
پیچ آلن دین 912 سایز 190*30پیچ آلن دین 912 سایز 190*31پیچ آلن دین 912 سایز 190*32
پیچ آلن دین 912 سایز 200*30پیچ آلن دین 912 سایز 200*31پیچ آلن دین 912 سایز 200*32
پیچ آلن دین 912 سایز 220*30پیچ آلن دین 912 سایز 220*31پیچ آلن دین 912 سایز 220*32
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*30پیچ آلن دین 912 سایز 350*31پیچ آلن دین 912 سایز 350*32
پیچ آلن سایز 8*33پیچ آلن سایز 8*34پیچ آلن سایز 8*35
پیچ آلن دین 912 10*33پیچ آلن دین 912 10*34پیچ آلن دین 912 10*35
پیچ آلن دین 912 12*33پیچ آلن دین 912 12*34پیچ آلن دین 912 12*35
پیچ آلن دین 912 سایز 10*33پیچ آلن دین 912 سایز 10*34پیچ آلن دین 912 سایز 10*35
پیچ آلن دین 912 سایز 15*33پیچ آلن دین 912 سایز 15*34پیچ آلن دین 912 سایز 15*35
پیچ آلن دین 912 سایز 20*33پیچ آلن دین 912 سایز 20*34پیچ آلن دین 912 سایز 20*35
پیچ آلن دین 912 سایز 25*33پیچ آلن دین 912 سایز 25*34پیچ آلن دین 912 سایز 25*35
پیچ آلن دین 912 سایز 30*33پیچ آلن دین 912 سایز 30*34پیچ آلن دین 912 سایز 30*35
پیچ آلن دین 912 سایز 35*33پیچ آلن دین 912 سایز 35*34پیچ آلن دین 912 سایز 35*35
پیچ آلن دین 912 سایز 40*33پیچ آلن دین 912 سایز 40*34پیچ آلن دین 912 سایز 40*35
پیچ آلن دین 912 سایز 45*33پیچ آلن دین 912 سایز 45*34پیچ آلن دین 912 سایز 45*35
پیچ آلن دین 912 سایز 50*33پیچ آلن دین 912 سایز 50*34پیچ آلن دین 912 سایز 50*35
پیچ آلن دین 912 سایز 55*33پیچ آلن دین 912 سایز 55*34پیچ آلن دین 912 سایز 55*35
پیچ آلن دین 912 سایز 60*33پیچ آلن دین 912 سایز 60*34پیچ آلن دین 912 سایز 60*35
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*33پیچ آلن دین 912 سایز 70*34پیچ آلن دین 912 سایز 70*35
پیچ آلن دین 912 سایز 808*33پیچ آلن دین 912 سایز 808*34پیچ آلن دین 912 سایز 808*35
پیچ آلن دین 912 سایز 80*33پیچ آلن دین 912 سایز 80*34پیچ آلن دین 912 سایز 80*35
پیچ آلن دین 912 سایز 85*33پیچ آلن دین 912 سایز 85*34پیچ آلن دین 912 سایز 85*35
پیچ آلن دین 912 سایز 90*33پیچ آلن دین 912 سایز 90*34پیچ آلن دین 912 سایز 90*35
پیچ آلن دین 912 سایز 100*33پیچ آلن دین 912 سایز 100*34پیچ آلن دین 912 سایز 100*35
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*33پیچ آلن دین 912 سایز 120*34پیچ آلن دین 912 سایز 120*35
پیچ آلن دین 912 سایز 130*33پیچ آلن دین 912 سایز 130*34پیچ آلن دین 912 سایز 130*35
پیچ آلن دین 912 سایز 140*33پیچ آلن دین 912 سایز 140*34پیچ آلن دین 912 سایز 140*35
پیچ آلن دین 912 سایز 150*33پیچ آلن دین 912 سایز 150*34پیچ آلن دین 912 سایز 150*35
پیچ آلن دین 912 سایز 160*33پیچ آلن دین 912 سایز 160*34پیچ آلن دین 912 سایز 160*35
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*33پیچ آلن دین 912 سایز 1701*34پیچ آلن دین 912 سایز 1701*35
پیچ آلن دین 912 سایز 170*33پیچ آلن دین 912 سایز 170*34پیچ آلن دین 912 سایز 170*35
پیچ آلن دین 912 سایز 180*33پیچ آلن دین 912 سایز 180*34پیچ آلن دین 912 سایز 180*35
پیچ آلن دین 912 سایز 190*33پیچ آلن دین 912 سایز 190*34پیچ آلن دین 912 سایز 190*35
پیچ آلن دین 912 سایز 200*33پیچ آلن دین 912 سایز 200*34پیچ آلن دین 912 سایز 200*35
پیچ آلن دین 912 سایز 220*33پیچ آلن دین 912 سایز 220*34پیچ آلن دین 912 سایز 220*35
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*33پیچ آلن دین 912 سایز 350*34پیچ آلن دین 912 سایز 350*35
پیچ آلن سایز 8*36پیچ آلن سایز 8*37پیچ آلن سایز 8*38
پیچ آلن دین 912 10*36پیچ آلن دین 912 10*37پیچ آلن دین 912 10*38
پیچ آلن دین 912 12*36پیچ آلن دین 912 12*37پیچ آلن دین 912 12*38
پیچ آلن دین 912 سایز 10*36پیچ آلن دین 912 سایز 10*37پیچ آلن دین 912 سایز 10*38
پیچ آلن دین 912 سایز 15*36پیچ آلن دین 912 سایز 15*37پیچ آلن دین 912 سایز 15*38
پیچ آلن دین 912 سایز 20*36پیچ آلن دین 912 سایز 20*37پیچ آلن دین 912 سایز 20*38
پیچ آلن دین 912 سایز 25*36پیچ آلن دین 912 سایز 25*37پیچ آلن دین 912 سایز 25*38
پیچ آلن دین 912 سایز 30*36پیچ آلن دین 912 سایز 30*37پیچ آلن دین 912 سایز 30*38
پیچ آلن دین 912 سایز 35*36پیچ آلن دین 912 سایز 35*37پیچ آلن دین 912 سایز 35*38
پیچ آلن دین 912 سایز 40*36پیچ آلن دین 912 سایز 40*37پیچ آلن دین 912 سایز 40*38
پیچ آلن دین 912 سایز 45*36پیچ آلن دین 912 سایز 45*37پیچ آلن دین 912 سایز 45*38
پیچ آلن دین 912 سایز 50*36پیچ آلن دین 912 سایز 50*37پیچ آلن دین 912 سایز 50*38
پیچ آلن دین 912 سایز 55*36پیچ آلن دین 912 سایز 55*37پیچ آلن دین 912 سایز 55*38
پیچ آلن دین 912 سایز 60*36پیچ آلن دین 912 سایز 60*37پیچ آلن دین 912 سایز 60*38
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*36پیچ آلن دین 912 سایز 70*37پیچ آلن دین 912 سایز 70*38
پیچ آلن دین 912 سایز 808*36پیچ آلن دین 912 سایز 808*37پیچ آلن دین 912 سایز 808*38
پیچ آلن دین 912 سایز 80*36پیچ آلن دین 912 سایز 80*37پیچ آلن دین 912 سایز 80*38
پیچ آلن دین 912 سایز 85*36پیچ آلن دین 912 سایز 85*37پیچ آلن دین 912 سایز 85*38
پیچ آلن دین 912 سایز 90*36پیچ آلن دین 912 سایز 90*37پیچ آلن دین 912 سایز 90*38
پیچ آلن دین 912 سایز 100*36پیچ آلن دین 912 سایز 100*37پیچ آلن دین 912 سایز 100*38
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*36پیچ آلن دین 912 سایز 120*37پیچ آلن دین 912 سایز 120*38
پیچ آلن دین 912 سایز 130*36پیچ آلن دین 912 سایز 130*37پیچ آلن دین 912 سایز 130*38
پیچ آلن دین 912 سایز 140*36پیچ آلن دین 912 سایز 140*37پیچ آلن دین 912 سایز 140*38
پیچ آلن دین 912 سایز 150*36پیچ آلن دین 912 سایز 150*37پیچ آلن دین 912 سایز 150*38
پیچ آلن دین 912 سایز 160*36پیچ آلن دین 912 سایز 160*37پیچ آلن دین 912 سایز 160*38
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*36پیچ آلن دین 912 سایز 1701*37پیچ آلن دین 912 سایز 1701*38
پیچ آلن دین 912 سایز 170*36پیچ آلن دین 912 سایز 170*37پیچ آلن دین 912 سایز 170*38
پیچ آلن دین 912 سایز 180*36پیچ آلن دین 912 سایز 180*37پیچ آلن دین 912 سایز 180*38
پیچ آلن دین 912 سایز 190*36پیچ آلن دین 912 سایز 190*37پیچ آلن دین 912 سایز 190*38
پیچ آلن دین 912 سایز 200*36پیچ آلن دین 912 سایز 200*37پیچ آلن دین 912 سایز 200*38
پیچ آلن دین 912 سایز 220*36پیچ آلن دین 912 سایز 220*37پیچ آلن دین 912 سایز 220*38
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*36پیچ آلن دین 912 سایز 350*37پیچ آلن دین 912 سایز 350*38
پیچ آلن سایز 8*39پیچ آلن سایز 8*40پیچ آلن سایز 8*41
پیچ آلن دین 912 10*39پیچ آلن دین 912 10*40پیچ آلن دین 912 10*41
پیچ آلن دین 912 12*39پیچ آلن دین 912 12*40پیچ آلن دین 912 12*41
پیچ آلن دین 912 سایز 10*39پیچ آلن دین 912 سایز 10*40پیچ آلن دین 912 سایز 10*41
پیچ آلن دین 912 سایز 15*39پیچ آلن دین 912 سایز 15*40پیچ آلن دین 912 سایز 15*41
پیچ آلن دین 912 سایز 20*39پیچ آلن دین 912 سایز 20*40پیچ آلن دین 912 سایز 20*41
پیچ آلن دین 912 سایز 25*39پیچ آلن دین 912 سایز 25*40پیچ آلن دین 912 سایز 25*41
پیچ آلن دین 912 سایز 30*39پیچ آلن دین 912 سایز 30*40پیچ آلن دین 912 سایز 30*41
پیچ آلن دین 912 سایز 35*39پیچ آلن دین 912 سایز 35*40پیچ آلن دین 912 سایز 35*41
پیچ آلن دین 912 سایز 40*39پیچ آلن دین 912 سایز 40*40پیچ آلن دین 912 سایز 40*41
پیچ آلن دین 912 سایز 45*39پیچ آلن دین 912 سایز 45*40پیچ آلن دین 912 سایز 45*41
پیچ آلن دین 912 سایز 50*39پیچ آلن دین 912 سایز 50*40پیچ آلن دین 912 سایز 50*41
پیچ آلن دین 912 سایز 55*39پیچ آلن دین 912 سایز 55*40پیچ آلن دین 912 سایز 55*41
پیچ آلن دین 912 سایز 60*39پیچ آلن دین 912 سایز 60*40پیچ آلن دین 912 سایز 60*41
پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 65*52
پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 65*2
پیچ آلن دین 912 سایز 70*39پیچ آلن دین 912 سایز 70*40پیچ آلن دین 912 سایز 70*41
پیچ آلن دین 912 سایز 808*39پیچ آلن دین 912 سایز 808*40پیچ آلن دین 912 سایز 808*41
پیچ آلن دین 912 سایز 80*39پیچ آلن دین 912 سایز 80*40پیچ آلن دین 912 سایز 80*41
پیچ آلن دین 912 سایز 85*39پیچ آلن دین 912 سایز 85*40پیچ آلن دین 912 سایز 85*41
پیچ آلن دین 912 سایز 90*39پیچ آلن دین 912 سایز 90*40پیچ آلن دین 912 سایز 90*41
پیچ آلن دین 912 سایز 100*39پیچ آلن دین 912 سایز 100*40پیچ آلن دین 912 سایز 100*41
پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.پیچ آلن دین 912 سایز 110*2.
پیچ آلن دین 912 سایز 120*39پیچ آلن دین 912 سایز 120*40پیچ آلن دین 912 سایز 120*41
پیچ آلن دین 912 سایز 130*39پیچ آلن دین 912 سایز 130*40پیچ آلن دین 912 سایز 130*41
پیچ آلن دین 912 سایز 140*39پیچ آلن دین 912 سایز 140*40پیچ آلن دین 912 سایز 140*41
پیچ آلن دین 912 سایز 150*39پیچ آلن دین 912 سایز 150*40پیچ آلن دین 912 سایز 150*41
پیچ آلن دین 912 سایز 160*39پیچ آلن دین 912 سایز 160*40پیچ آلن دین 912 سایز 160*41
پیچ آلن دین 912 سایز 1701*39پیچ آلن دین 912 سایز 1701*40پیچ آلن دین 912 سایز 1701*41
پیچ آلن دین 912 سایز 170*39پیچ آلن دین 912 سایز 170*40پیچ آلن دین 912 سایز 170*41
پیچ آلن دین 912 سایز 180*39پیچ آلن دین 912 سایز 180*40پیچ آلن دین 912 سایز 180*41
پیچ آلن دین 912 سایز 190*39پیچ آلن دین 912 سایز 190*40پیچ آلن دین 912 سایز 190*41
پیچ آلن دین 912 سایز 200*39پیچ آلن دین 912 سایز 200*40پیچ آلن دین 912 سایز 200*41
پیچ آلن دین 912 سایز 220*39پیچ آلن دین 912 سایز 220*40پیچ آلن دین 912 سایز 220*41
250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 350*39پیچ آلن دین 912 سایز 350*40پیچ آلن دین 912 سایز 350*41
پیچ آلن سایز 8*42پیچ آلن دین 912 سایز 60*42پیچ آلن دین 912 سایز 150*42
پیچ آلن دین 912 10*42پیچ آلن دین 912 سایز 65*52پیچ آلن دین 912 سایز 160*42
پیچ آلن دین 912 12*42پیچ آلن دین 912 سایز 65*2پیچ آلن دین 912 سایز 1701*42
پیچ آلن دین 912 سایز 10*42پیچ آلن دین 912 سایز 70*42پیچ آلن دین 912 سایز 170*42
پیچ آلن دین 912 سایز 15*42پیچ آلن دین 912 سایز 808*42پیچ آلن دین 912 سایز 180*42
پیچ آلن دین 912 سایز 20*42پیچ آلن دین 912 سایز 80*42پیچ آلن دین 912 سایز 190*42
پیچ آلن دین 912 سایز 25*42پیچ آلن دین 912 سایز 85*42پیچ آلن دین 912 سایز 200*42
پیچ آلن دین 912 سایز 30*42پیچ آلن دین 912 سایز 90*42پیچ آلن دین 912 سایز 220*42
پیچ آلن دین 912 سایز 35*42پیچ آلن دین 912 سایز 100*42 250*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 40*42پیچ آلن دین 912 سایز 110*2. 300*2پیچ آلن دین 912 سایز
پیچ آلن دین 912 سایز 45*42پیچ آلن دین 912 سایز 120*42پیچ آلن دین 912 سایز 350*42
پیچ آلن دین 912 سایز 50*42پیچ آلن دین 912 سایز 130*42
پیچ آلن دین 912 سایز 55*42پیچ آلن دین 912 سایز 140*42

پیچهای آلن

پیچ آلن نیز یکی از صدها مدل پیچ مورد استفاده در صنایع گوناگون است. پیچ آلن به‌طور کلی از نظر ساختار، استاندارد دنده و کاربرد، در دسته‌بندی پیچ‌های شش گوش قرار می‌گیرد.

این مدل پیچ‌ها در صنایع مرتبط با ماشین‌آلات صنعتی، ماشین‌آلات راه سازی، صنایع خودروسازی استفاده شده؛ و در کنار پیچ‌های استاد بولت و شش گوش، بیشترین کاربرد را دارند.
اما اگر درباره تاریخچه پیچ آلن بخواهید بدانید؛ باید به سال 1936 میلادی بازگردیم. در این سال شرکتی آلمانی به نام “باور شرته” این مدل پیچ آلن را با ویژگی وجود شش گوشه داخلی برای فضاهایی با دسترسی کم، به ثبت تجاری رساند.

پیچ‌های آلن کلاس‌های گوناگونی دارند که همگی بر اساس دو استاندارد DIN912 و ISO4762 تولید می‌شوند.

از جمله متداول‌ترین کلاس‌های پیچ آلن باید به کلاس‌های 5.6، 10.9، 8.8 و 12.9 اشاره کرد؛ که هر کدام طبق یکی از استانداردهای گفته شده طراحی و ساخته شده‌اند.
علت استفاده فراوان از پیچ آلن در صنایع گوناگون، قابل اتکا بودن، قیمت تمام شده مناسب و امنیت این پیچ‌ها است.

در ادامه به‌طور دقیق‌تر با استانداردهای انواع پیچ های آلن آشنا می‌شوید.

مدیریت :  علی اصغر عابدی

مدیر فروش : 09127284372

شماره تماس : 02166619078

شماره تماس : 02166628447

ایمیل : info @ ipggroup.ir

نشانی کارخانه : تهران بازار آهن غرب مجتمع تجاری 17 شهریور بلوک A قسمت ب طبقه همکف پلاک 6

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction