ایران پیچ گام

پیچ و مهره.قالب ابزار.ماشین آلات

sacseyrekTriFonsuntammrotari
2x6 - 45/55x15 SB-SAC4x11 - 73/85x20 SB-SEYREK10x45 - 130/150x30 SB-TriFon7x50 - 130/150x30 SB-SUNTA6x1.0 - 85/95x25 H42 mm5x0.8 - 127x27 H35 Rotary
2x10 - 45/55x15 SB-SAC4x12 - 58/66x20 SB-SEYREK6.3x50 - 90/105x25 SB-TriFon7x54.7 - 130/150x30 SB-SUNTA2x0.4 - 45/55x15 H25 mm6x1.0 - 127x20 H52 Rotary
2.2x6 - 51/64x20 SB-SAC4x12 - 75/85x25 SB-SEYREK3.9x32 - 90/105x25 HB-HiLo3.5x30 - 85/95x25 HB-SUNTA3x0.5 - 38/45x12 H16 mm4x0.7 - 120x22 H40 Rotary
2.5x6 - 52/64x20 SB-SAC4x12 - 85/95x25 SB-SEYREK3.9x38 - 90/105x25 HB-HiLo3.5x50 - 85/95x25 HB-SUNTA4x0.7 - 85/95x25 H8 DUO mm5x0.8 - 127x27 H35 Rotary
2.5x8 - 52/64x20 SB-SAC4x13 - 85/95x25 SB-SEYREK3/16x24G - 85/95x25 H42-BSW5x60 - 90/105x25 HB-SUNTA4x0.7 - 85/95x25 H10 DUO mm6x1.0 - 127x20 H52 Rotary
2.5x8 - 58/72x19 HB-SAC4x16 - 75/85x25 SB-SEYREK3.5x25 - 75/85x25 HB-Z26x50 - 90/105x25 HB-SUNTA4x0.7 - 85/95x25 H42 mm10x1.25 - 130/150x25 H70 mm
2.9x8 - 51/64x20 SB-SAC4x16 - 85/95x25 SB-SEYREK3.5x25 - 85/95x25 HB-Z26x70 - 108/127x25 HB-SUNTA4x0.7 - 85/95x25 H60 mm10x1.25 - 130/150x30 H70 mm
2.9x9 - 52/60x20 SB-SAC4x16 - 85/95x25 HB-SEYREK2.2x0.79 - 45/55x15 H25 BZ4x40 - 90/105x25 HB-SUNTA5x0.8 - 65/80x20 H30 mm
3x14 - 85/95x25 SB-SAC4x16 - 85/95x25 HB-SUNTA4x25 - 85/95x25 HB6x80 - 108/127x25 HB-SUNTA5x0.8 - 85/95x25 H25 mm
3x27 - 58/66x20 SB-SAC4x17 - 85/95x25 SB-SEYREK4.5x28 - 85/95x25 SB-AGAC4x50 - 90/105x25 HB-SUNTA5x0.8 - 85/95x25 H42 mm
3.5x6 - 51/64x20 SB-SAC4x21 - 85/95x25 SB-SEYREK4.5x32 - 85/95x25 SB-AGAC6x60 - 90/105x25 HB-SUNTA5x0.8 - 85/95x25 H55 mm8x1.25 - 127x23 H40 Rotary
3.5x9 - 51/64x20 SB-SAC4x22 - 85/95x25 SB-SEYREK6.3x20 - 115/130x30 SB-MATKAP3.5x18 - 90/105x25 HB-SUNTA5x0.8 - 85/95x25 H60 mm
6.3x50 - 110/125x25 SB-SAC4x23 - 73/85x20 SB-SEYREK6.3x25 - 115/130x30 SB-MATKAP5x0.8 - 90/105x25 H55 mm
4x14 - 90/110x25 SB-SAC4x24 - 85/95x25 SB-SEYREK6.3x30 - 115/130x30 SB-MATKAP6x1.0 - 105/127x25 H80 mm
4.2x11 - 85/95x25 SB-SAC4x25 - 85/95x25 SB-SEYREK6.3x40 - 115/130x30 SB-MATKAP12x1.0 - 130/150x25 H30 mm
4.2x13 - 75/85x25 SB-SAC4x26 - 75/85x25 SB-SEYREK8x1.25 - 130/150x30 H70 mm
4.2x13 - 75/90x25 SB-SAC4x27 - 85/95x25 SB-SEYREK3x0.5 - 45/55x15 H25 mm
4.2x13 - 85/95x25 SB-SAC4x28 - 85/95x25 HB-SEYREK3x0.5 - 58/66x20 H25 mm
4.2x16 - 85/95x25 SB-SAC4x30 - 85/95x25 SB-SEYREK6x1.0 - 130/150x35 H60 mm
4.2x19 - 85/95x25 SB-SAC4x32 - 85/95x25 SB-SEYREK10x1.5 - 130/150x25 H80 mm
4.2x21 - 85/95x25 SB-SAC4x36 - 75/85x25 SB-SEYREK10x1.5 - 130/150x30 H70 mm
2.2x6.5 - 58/66x20 SB-SAC4x36 - 85/95x25 SB-SEYREK2.5x0.45 - 45/55x15 H25 mm
2.5x10 - 52/64x20 SB-SAC4x40 - 75/85x25 SB-SEYREK
2.5x10 - 58/72x19 HB-SAC4x46 - 75/85x25 SB-SEYREK
2.5x12 - 52/64x20 SB-SAC4x46 - 85/95x25 SB-SEYREK
2.5x12 - 58/72x19 HB-SAC4x50 - 75/85x25 SB-SEYREK
2.5x15 - 52/64x20 - SB-SAC4x50 - 85/95x25 SB-SEYREK
2.9x12 - 51/64x20 SB-SAC4x36 - 90/105x25 SB-SEYREK
2.9x13 - 51/64x20 SB-SAC4x40 - 90/105x25 SB-SEYREK
2.9x13 - 58/66x20 SB-SAC4x46 - 90/105x25 SB-SEYREK
2.9x13 - 75/85x25 SB-SAC4x46 - 90/110x25 SB-SEYREK
2.9x15 - 45/55x15 SB-SAC4x50 - 90/105x25 SB-SEYREK
2.9x15 - 75/85x25 SB-SAC
2.9x16 - 51/64x20 SB-SAC
2.9x19 - 58/66x20 SB-SAC
29x25 - 58/66x20 SB-SAC
2.9x25 - 85/95x25 SB-SAC
2.9x32 - 85/95x25 SB-SAC
2.9x6.5 - 51/64x20 SB-SAC
2.9x6.5 - 58/66x20 SB-SAC
2.9x9.5 - 52/64x20 SB-SAC
2.9x9.5 - 58/66x20 SB-SAC
3x12.5 - 58/66x20 SB-SAC
3.5x13 - 51/64x20 SB-SAC
3.5x13 - 51/64x20 HB-SAC
3.5x13 - 58/66x20 SB-SAC
3.5x13 - 75/90x23 SB-SAC
3.5x13 - 85/95x25 SB-SAC
3.5x15 - 85/95x25 SB-SAC
3.5x16 - 51/64x20 SB-SAC
3.5x16 - 51/64x20 HB-SAC
3.5x19 - 85/95x25 SB-SAC
3.5x25 - 65/80x20 HB-SAC
3.5x6.5 - 51/64x20 SB-SAC
3.5x6.5 - 58/66x20 SB-SAC
3.5x6.5 - 85/95x25 SB-SAC
3.5x9.5 - 51/64x20 SB-SAC
3.5x9.5 - 51/64x20 HB-SAC
3.5x9.5 - 58/66x20 SB-SAC
3.5x9.5 - 85/95x25 SB-SAC
3.5x25 - 85/95x25 SB-SAC
4.2x24 - 85/95x25 SB-SAC
4.2x25 - 85/95x25 SB-SAC
4.2x31 - 85/95x25 SB-SAC
4.2x32 - 85/95x25 SB-SAC
4.2x9.5 - 85/95x25 SB-SAC
4.8x13 - 85/95x25 SB-SAC
4.8x16 - 85/95x25 SB-SAC
4.8x19 - 85/95x25 SB-SAC
4.8x21 - 85/95x25 SB-SAC
4.8x25 - 85/95x25 SB-SAC
4.8x31 - 85/95x25 SB-SAC
4.8x32 - 85/95x25 SB-SAC
4.8x38 - 85/95x25 SB-SAC
4.8x9.2 - 85/95x25 SB-SAC
4.8x9.5 - 85/95x25 SB-SAC
4.2x12.5 - 85/95x25 SB-SAC
4.2x12 - 90/110x25 SB-SAC
4.2x14 - 90/110x25 SB-SAC
4.2x38 - 90/105x25 SB-SAC
4.2x50 - 90/105x25 SB-SAC
4.5X15.5 - 90/110X25 SB-SAC
4.5x15 - 90/110x25 SB-SAC
4.8x12 - 90/110x25 SB-SAC
4.8x16 - 90/110x25 SB-SAC
4.8x19 - 90/110x25 SB-SAC
4.8x19 - 90/110x25 SB-AGAC
4.8x25 - 90/105x25 SB-AGAC
5.40x32 - 85/95x25 SB-AGAC
5.40x38 - 85/95x25 SB-AGAC
5.40x32 - 90/105x25 SB-AGAC
5.40x40 - 90/105x25 SB-AGAC
5.5x16 - 90/110x25 SB-SAC
6.3x22 - 90/105x25 SB-SAC
2.9x12.5 - 51/64x20 SB-SAC
2.9x6.5 - 45/55x15 SB-SAC
3.5x18.5 - 85/95x25 SB-SAC
3.5x21.5 - 85/95x25 SB-SAC

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction